TOIMINTASUUNNITELMA 2017

1. Yleistä
Index yhteiskuntatieteet ja kasvatustieteet ry (myöhemmin Index) toimii jäsenjärjestöjensä yhdyssiteenä ja lisäksi jäsenistön edunvalvojana yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa ja kasvatustieteiden laitoksella. Lisäksi Index järjestää vapaa-ajan toimintaa opiskelijoille. Pitkällä aikavälillä Indexin tavoitteena on lisätä jäsenjärjestöjen välistä yhteistyötä.

2. Hallitus ja hallinto
Hallitus jakaa tarpeellisiksi katsomansa tehtävät tasapuolisesti vastuualueittain järjestäytymiskokouksessaan. Lukukausien aikana hallituksen kokouksia järjestetään pääosin kerran viikossa. Tarpeen mukaan hallitus kokoontuu epävirallisiin iltakouluihin keskustelemaan ajankohtaisista asioista, ylläpitämään yhteishenkeä ja suunnittelemaan toimintaa.
Istuvalla hallituksella on vastuu tiedonsiirrosta seuraajilleen, jotta toiminnan jatkuvuus ei toimijoiden vaihtuessa vaarannu. Osana tiedonsiirtoa hallituksen jäsenet kirjoittavat vuoden aikana testamentin omasta vastuualueestaan tai päivittävät olemassa olevaa ja luovuttavat tämän uusille toimijoille vuoden lopussa. Tämän tarkoituksena on tiedon siirtäminen vastuualueittain vanhalta hallitukselta uusille toimijoille.
Tukena tiedonsiirrossa ja hallitustyöskentelyssä käytetään sähköisiä välineitä, kuten hallituksen Dropboxia, Google-tiliä, wikiä sekä pöytäkirja-arkistoa, joka on avoin myös jäsenjärjestöjen hallituksille.
Uusi ja vanha hallitus järjestävät tammikuun aikana yhdessä hallituksenvaihtoiltaman, jossa keskustellaan järjestön menneestä ja tulevasta toiminnasta sekä luodaan hyödyllisiä vertaistukiverkostoja.
Indexin hallitus voi koota avukseen toimikuntia. Pysyviä toimikuntia ovat koulutuspoliittinen toimikunta, vuosijuhlatoimikunta, ekskursiotoimikunta, Indeksi-lehden toimituskunta ja perinnetoimikunta. Näiden lisäksi hallitus voi harkintansa mukaan perustaa myös muita toimikuntia.

3. Koulutuspolitiikka ja edunvalvonta
Index toimii jäsenistönsä edunvalvojana yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa, koordinoi tiedekunnan opiskelijajäsenten toimintaa yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan hallintoelimissä ja pitää yhteyttä ylioppilaskuntaan. Koulutuspoliittisista asioista välitetään informaatiota Indexin kaikille jäsenjärjestöille. Koulutuspolitiikasta päävastuussa on syyskokouksen valitsema opintosihteeri, jonka avuksi hallitus valitsee Indexin toisen koulutuspoliittisen vastaavan. Lisäksi Indexin koko hallitus perehdytetään koulutuspoliittisiin asioihin.
Index antaa lausuntoja tiedekunnan pyynnöstä ja tekee kannanottoja tarpeelliseksi katsoessaan. Kannanotoissaan Index ajaa jäsenjärjestöjensä etua.
Tiedekunnan ja laitosten hallintoelinten opiskelijaedustajiin ja jäsenjärjestöjen koulutuspoliittisiin vastaaviin pidetään säännöllisesti yhteyttä koskien tiedekunnan ja jäsenjärjestöjen koulutuspoliittisia ongelmia sekä Indexin, hallintoelinten ja ylioppilaskunnan käsittelemiä ajankohtaisia edunvalvonnallisia aiheita. Henkilökunnan osalta aktiivista yhteyttä pidetään etenkin tiedekunnan dekaaniin, hallintopäällikköön, opintoneuvojaan ja opintopäällikköön. Alkuvuodesta järjestetään tiedekunnan kanslian ja Indexin hallituksen yhteinen tapaaminen, jossa keskustellaan tulevan vuoden toiminnasta molemminpuolisesti. Yhteistyötä jatketaan aktiivisesti koko vuoden. Index pitää säännöllistä yhteyttä myös TYYn koulutuspoliittisiin toimijoihin.
Tärkeänä apuna yhteydenpidossa hallinnon opiskelijaedustajiin eli hallopedeihin toimii TYYn yhteiskuntatieteelliseen tiedekuntaan nimetyt halloped-koordinaattorit. He ovat myös tärkeitä linkkejä Indexin suhteessa ylioppilaskuntaan. Lisäksi Index palkitsee kiitosillalla ja muilla tapahtumilla aktiivisia halloped- ja koulutuspoliittisia toimijoitaan, jotta taataan edunvalvojien työn mielekkyys.
Indexin koulutuspoliittinen toimikunta kokoontuu vähintään neljä kertaa vuodessa opintosihteerin tai koulutuspoliittisen vastaavan kutsumana. Toimikunnan vakiojäseniin kuuluvat yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan ainejärjestöjen koulutuspoliittiset vastaavat. Kokousten ensisijaisena tarkoituksena on perehdyttää ja tukea koulutuspoliittisia vastaavia tehtävissään, jakaa hyviä edunvalvontakäytäntöjä, kuulla jäsenjärjestöjen koulutuspoliittisia huolenaiheita, välittää tietoa Indexin ajankohtaisista edunvalvonnallisista asioista ja kartoittaa jäsenjärjestöjen mielipiteitä niistä. Toimikunnan kokoukset ovat jäsenistölle avoimia.
Tarvittaessa järjestetään toimikunnan vakiokokoonpanoa laajempia keskustelutilaisuuksia tiedekunnan edunvalvontatoimijoiden tai jäsenjärjestöjen hallitusten jäsenten kesken.
Index kiinnittää huomiota siihen, että jäsenjärjestöjen näkemykset ja tietämys oman oppiaineensa asioista välittyvät hallintoelimessä istuville opiskelijaedustajille.
Tärkeimmistä edunvalvontaa koskevista asioista tiedotetaan laajemmin Index-info-sähköpostilistalla, Indexin nettisivuilla, Indeksi-lehdessä sekä Facebookissa Index-kopo-ryhmässä. Opintosihteeri toimittaa vähintään kerran kuukaudessa Index-info-sähköpostilistalle koulutuspoliittisen sunnuntaisähkeen, jossa summataan viime aikojen edunvalvonnallisia tapahtumia.
Hyvä opetus huomioidaan järjestämällä Vuoden luennoitsija -kilpailu ja palkitsemalla voittaja Indexin vuosijuhlien cocktail-tilaisuudessa. Kilpailun päämääränä on saada luennoitsijat kiinnittämään huomiota luentokurssiensa tasoon sekä antaa tunnustusta ansioituneelle ja pätevälle luennoitsijalle.
Ylioppilaskunnan tai tiedekunnan pyynnöstä Index avustaa tiedekunnan johtokunnan opiskelijaedustajien kokoonpanon muutoksissa. Näin tehtäessä Index esittää opiskelijaedustajiksi vain kyseessä olevan tiedekunnan opiskelijoita. Samalla tavoin Index voi avustaa myös tiedekunnan sisäisten toimikuntien opiskelijaedustajien valinnassa.
Indexin toiminnassa huomioidaan TYYn yhdenvertaisuusohjelma. Kulku Indexin tiloihin pidetään esteettömänä. Tavoitellaan sukupuolten tasa-arvoista edustavuutta luottamushenkilöitä valittaessa. Hallituksen hyvinvointivastaava toimii myös häirintäyhdyshenkilönä.
Vuonna 2016 Index vaikuttaa keväällä opetussuunnitelmauudistukseen ja yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan pakollisten opintojen kehittämiseen. Kevään pääsykokeisiin tulevasta ensikertalaiskiintiöstä tulee käydä keskustelua yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa. Index pyrkii nostamaan kandipalautteen vastausprosenttia keskustelemalla kandipalautteen sisällyttämisestä opintoihin. Indexin opintosihteeri seuraa sähköisen tenttimisjärjestelmän uudistamista ja ajaa tenttipalautteen liittämistä sähköisen tentin yhteyteen. Opintosihteeri ottaa kantaa filosofian oppiaineen laitosvaihtoon liittyviin mahdollisiin seurauksiin. Indexin opintosihteeri seuraa valtakunnallista koulutuspoliittista keskustelua, tiedottaa niistä ja kannustaa opiskelijoita ottamaan kantaa koulutusleikkauksiin. Indexin opintosihteeri huomioi, miten koulutusleikkaukset vaikuttavat tiedekunnan toimintaan ja opiskelijoiden asemaan. Index ajaa sitä, että ainejärjestöt saavat vaikuttaa tuutoreidensa valintaan. Index aloittaa keskustelun monimuotoisten opinnäytetöiden suorittamisen mahdollisuuksista tiedekunnassa.
Vuonna 2016 Index selvittää hallituksensa koulutuspoliittisen sektorin uudistusta, esimerkiksi kolmannen koulutuspoliittisen vastaavan lisäämistä hallituksen kokoonpanoon.

4. Ulkosuhteet
Hallitus valitsee ulkosuhdevastaavan, joka huolehtii yhteyksien ylläpitämisestä ja uusien kontaktien luomisesta muihin opiskelijajärjestöihin. Ystäväjärjestöjä ovat Helsingin yliopistosta Kannunvalajat ry, Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulun ylioppilaat ry (JKY), Åbo Akademista Statsvetenskapliga Klubben vid Åbo Akademi r.f. (SF-klubben) sekä Turun yliopistosta Turun opettajankoulutuslaitoksen opiskelijoiden opintosuuntayhdistys Opex ry (OPEX), Oikeustieteen Ylioppilaiden Yhdistys Lex ry, Turun kauppatieteiden ylioppilaat ry (TuKY), Turun yliopiston humanistisen tiedekunnan opiskelijoiden edunvalvontajärjestö Humanitas ry (Humanitas) ja Turun yliopiston matemaattis- luonnontieteellisten opiskelijajärjestöjen etu- ja yhteistyöjärjestö Hybridi ry (Hybridi). Suhteita muihin suomalaisiin ja ulkomaisiin yhteiskuntatieteilijöihin luodaan ja ylläpidetään. Yhtenä keinona ulkosuhteiden luomiseen ja ylläpitämiseen on Yhteiskuntatieteilijäpäivät, jotka on tarkoitus järjestää Turussa vuonna 2016.
Ulkosuhteita pidetään yllä järjestämällä yhteisiä tapahtumia ystäväjärjestöjen kanssa ja lähettämällä ystäväjärjestöille sekä muille Suomen yhteiskunnallisten alojen ainejärjestöille vuoden alussa tervehdys, hallituksen esittely vastuualueineen sekä Indeksi-lehti. Index järjestää lisäksi alkukeväästä ystäväjärjestöilleen ”Ystävyys, yhteistoiminta ja avunanto” -illan. Vuoden lopussa lähetetään kaikille yhteistyötahoille joulutervehdykset kiitokseksi kuluneesta vuodesta.
Index ylläpitää suhteitaan Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ry:hyn sekä Suomen Yhteiskunta-alan Ylioppilaat SYY-Turku ry:hyn. Index nimittää hallituksestaan SYY-Turku-vastaavan, jota Index esittää edustajakseen SYY-Turku ry:n hallitukseen. SYY-Turun ja Indexin yhteistyötä kehitetään mm. yhteisiä tapahtumia järjestämällä.
Indexillä ja Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ry:llä on yhteistyösopimus, joka tarkistetaan kahden vuoden välein. Seuraavan kerran sopimusta tarkistetaan syksyllä 2016.

5. Talous ja varainhankinta
Indexin varainhankintaa organisoi taloudenhoitaja ja mahdollinen varainhankintavastaava, ja siihen osallistuu muu hallitus omien resurssiensa puitteissa.
Index rahoittaa toimintaansa järjestämiensä tapahtumien lipputuloilla, Indeksi-lehden ja vuosijuhlien käsiohjelman sekä mahdollisten muiden julkaisutuotteiden mainosmyynnillä, myymällä haalarimerkkejä ja tuotteita sekä muulla mahdollisella varainhankinnalla. Lisäksi toimintaa tuetaan ylioppilaskunnalta tai muilta tahoilta mahdollisesti saatavilla avustuksilla sekä solmimalla yhteistyösopimuksia yhdistyksen sopiviksi katsomien tahojen kanssa.

6. Julkaisutoiminta
Index julkaisee Indeksi-lehteä, jolle valitaan päätoimittaja. Hän ohjaa ja koordinoi lehden toimittamista apunaan toimituskunta ja hallitus. Vuonna 2016 Index julkaisee lehteä viisi numeroa, joista yksi on kattava fuksiopas Fuksi-Indeksi. Index selvittää hyvissä ajoin vuoden alussa tiedekuntien ja kauppakorkeakoulun hyväksymiskirjekäytäntöjä.
Indeksi-lehdessä julkaistaviin vakioartikkeleihin lukeutuvat päätoimittajan tervehdys, puheenjohtajan tervehdys sekä opintosihteerin palsta. Lehti dokumentoi aikaansa esimerkiksi julkaisemalla tapahtumakertomuksia ja raportteja sekä julkaisemalla artikkeleita opiskelijoita koskettavista ilmiöistä. Lehti tarjoaa jäsenistölle kanavan saada kirjoituksiaan julki, ja kirjoittajia jäsenjärjestöjen oppiaineista haetaan ja rohkaistaan säännöllisesti.
Vuonna 2016 Indeksi-lehti julkaistaan myös sähköisesti. Issuussa.
Indeksi-lehden toimituskunta voi järjestää itselleen tulevan lehden suunnittelukokouksien lisäksi myös vapaamuotoisempia illanviettoja.
Lehti tavoittelee omavaraisuutta kiinnittämällä huomiota mainosmyyntiin.

7. Tapahtumat
IIndexin hallituksessa toimii 0-1 vuosijuhlavastaava, vähintään kaksi juhlavastaavaa sekä vähintään yksi kulttuurivastaava, joiden päävastuualueena on Indexin juhla- ja kulttuuritapahtumien suunnittelu, toteuttaminen ja koordinointi. Heidän avukseen kootaan vuosijuhlatoimikunta ja tarvittaessa kulttuuritoimikunta.
Tapahtumien ajankohtia koordinoidaan yhteistyössä jäsenjärjestöjen hallitusten kanssa päällekkäisten tapahtumien välttämiseksi. Indexin jäsenjärjestöjen yhteistä tapahtumakalenteria kehitetään.
Kevään tapahtumia ovat jäsenjärjestöjen hallitussitsit, Indexin perinteinen laskiaistapahtuma ja lähiöbaarikierros. Vappuviikon tapahtumia ovat mm. yhteistyössä SYY-Turun kanssa järjestettävät valtiotieteelliset pussikaljat, brunssitapahtuma Brunchen kommer, Indexin ja Opexin perinteinen vapputapahtuma ja päiväsitsit.
Syksyllä järjestetään fuksiviikko, jonka tapahtumiin lukeutuvat aarteenmetsästys, kastajaiset ja fuksisitsit. Tapahtumien suunnittelussa kiinnitetään huomiota siihen, että kaikki halukkaat fuksit pääsevät osallistumaan tapahtumiin. Fuksiviikkojen aikana alkusyksystä Index koordinoi jäsenjärjestöjensä välisen ravintolapäivän. Vuosittain järjestetään Indexin vuosijuhlat sekä akateeminen silliaamiainen. Näiden suunnitteluun ja toteuttamiseen voidaan nimittää hallituksen avuksi juhlamarsalkka, jatkovastaava ja sillisvastaava.
Syksyn lopuksi järjestetään kiitostapahtuma Indexin toiminnan järjestämiseen osallistuneille. Lisäksi vuoden aikana voidaan järjestää kysynnän mukaan muita tapahtumia.

8. Tuutoritoiminta
Index ylläpitää aktiivista yhteistyötään jäsenjärjestöjen tuutoreiden kanssa. Hallitus valitsee tuutorivastaavan, joka toimii aktiivisesti yhteistyössä jäsenjärjestöjen tuutoreiden kanssa keväästä lähtien ja tiedottaa tuutoreille Indexin syksyn ohjelmasta.
Tuutorivastaava esittäytyy tuutorikoulutustilaisuudessa. Tämän lisäksi Index säilyttää suoran yhteyden opiskelijoihin tutustuttamalla ensimmäisen vuoden opiskelijat Indexin toimintaan esittäytymällä uusille opiskelijoille johdantoviikolla sekä järjestämällä ensimmäisinä viikkoina fuksikahvituksen, johon kutsutaan kaikki tuutoriryhmät. Indexin toimintaa tehdään tutuksi myös kansainvälisille vaihto-opiskelijoille kv-tuutoreiden kautta.

9. Ekskursiot

Index järjestää vuosittain vähintään yhden ekskursion joko Suomeen tai ulkomaille. Sen toteuttamiseksi hallitus valitsee ainakin yhden ekskursiovastaavan, jonka avuksi kootaan ekskursiotoimikunta. Ekskursio voidaan järjestää yhdessä yhden tai useamman ystäväjärjestön kanssa.

10. Hyvinvointi ja ympäristö
Index kiinnittää huomiota opiskelijoiden hyvinvointiin yliopistossa ja opiskelijajärjestötoiminnassa. Hallitus valitsee hyvinvointivastaavan, jonka tehtäviin kuuluu jäsenistön hyvinvoinnin edistäminen ja liikuntatapahtumien suunnittelu ja koordinointi. Indexin tapahtumissa on aina tarjolla myös alkoholiton vaihtoehto. Opiskelijoiden hyvinvoinnista huolehditaan ottamalla toiminnassa huomioon tasa-arvo ja yhdenvertaisuus.
Hallituksen sisäinen hyvinvointi taataan jakamalla tehtävät tasapuolisesti hallituksen jäsenten kesken. Hallituksen sisäisestä hyvinvoinnista vastaa ensisijaisesti varapuheenjohtaja.
Index järjestää vähintään yhden liikuntatapahtuman ja jatkaa aktiivisesti erilaisten hyvinvointitapahtumien järjestämistä.

11. Ympäristö
Index tiedostaa sosiaalisen sekä ekologisen vastuunsa ja kiinnittää huomiota toimintansa ekologisuuteen ja ylioppilaskunnan antamiin ympäristöohjeistuksiin. Index toimii kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti esimerkiksi suosimalla hankinnoissaan ympäristösertifioituja tai Reilun kaupan tuotteita. Hallitus valitsee ympäristövastaavan, jonka tehtäviin kuuluu ympäristönäkökohtien huomioon ottaminen Indexin toimintaa suunniteltaessa. Index kannustaa jäsenjärjestöjään valitsemaan hallituksestaan ympäristövastaavan. Indexin ympäristövastaava pitää yhteyttä jäsenjärjestöjen ympäristövastaaviin ja järjestää esimerkiksi ympäristötempauksen heidän kanssaan. Indexin ympäristövastaava pitää myös yhteyttä TYYn ympäristösiipeen. Indexin kestävän kehityksen periaatteet huomioidaan Indexin toiminnassa.
Index järjestää yhden tai useamman tapahtuman, jossa tarjotaan vain kasvisruokaa.

12. Tiedotus
Indexin hallituksessa on vähintään yksi tiedottaja, joka huolehtii, että tiedotuskanavat pysyvät aktiivisina ja ajankohtaisina. Lisäksi voidaan valita tietyille tiedotuskanaville omat vastaavat, kuten Instagram-vastaava.
Indexin toiminnasta tiedotetaan Index-info-sähköpostilistalla viikkotiedotteen ja muiden tiedotteiden muodossa, nettisivuilla, Indexin ilmoitustaululla, Indeksi-lehdessä, Facebook-sivulla, Instagram-tilillä ja Twitter-tilillä. Lisäksi toiminnasta voidaan tiedottaa TYYn tapahtumakalenterissa, ainejärjestöjen ja laitosten ilmoitustauluilla ja Turun ylioppilaslehden infopalstalla.
Indexin puheenjohtajisto järjestää jäsenjärjestöjen puheenjohtajiston välisiä tapaamisia, joissa keskustellaan ajankohtaisista asioista. Tärkeänä tiedotuskanavana toimii myös jäsenjärjestöjen hallitusten yhteinen Facebook-ryhmä.
Index tiedottaa hallituksen kokousten paikasta ja ajankohdasta sähköpostilistallaan. Jäsenjärjestöjen hallituksilla on pääsy Indexin kokousten pöytäkirjoihin. Indexin hallituksen kokousten esityslistat lähetetään jäsenjärjestöjen hallituksille heidän niin halutessaan samaan aikaan kun ne lähetetään Indexin hallituksen jäsenille. Hallituksen kokouksien päätösluettelo lähetetään osana viikkotiedotetta.
Jokaisen toiminta-alueen vastaava huolehtii oman tiedotuksensa laadusta ja riittävyydestä. Index tiedottaa tiedotuskanavillaan myös TYYn, Rekryn, SYY-Turun ja I/O-Speksin tapahtumista.

13. Alumnitoiminta
Vuonna 2016 Index auttaa uutta alumniyhdistystään Turun yhteiskunnallista klubia saamaan toimintansa alkuun. Linkkinä alumniyhdistykseen toimii hallituksen valitsema alumnivastaava, joka on myös mahdollisesti alumniyhdistyksen hallituksessa. Index avustaa alumniyhdistystä taloudellisesti tai muilla resursseilla, esim. auttamalla jäsenrekrytoinnissa publiikkien yhteydessä.
Indexin alumneja pyydetään kirjoittamaan Indeksi-lehteen.

14. Muu toiminta
Indexin hallitus nimittää käytössä oleville tiloilleen vastuuhenkilön, joka vastaa tilojen käytöstä ja siisteydestä, sekä muista tarpeellisista tilojen hoitoon liittyvistä asioista. Tilojen varaamisessa käytetään hyödyksi Google-kalenteria.
Index lainaa ja/tai vuokraa jäsen- ja ystäväjärjestöilleen tavaroitaan. Näitä ovat esimerkiksi musiikkilaite, maitokärryt ja megafoni.
Index kiinnittää erityistä huomiota kansainvälisiin opiskelijoihin valitsemalla vähintään yhden kv-vastaavan.
Index kehittää toimintaansa vuoden 2016 alussa toteutetun jäsenkyselyn tulosten pohjalta. Index järjestää laajan jäsenkyselyn kahden vuoden välein.
Vuoden aikana järjestetään työelämätapahtuma Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ry:n kanssa.
Index jatkaa TYYn Universitas Turku –hankkeen hyödyntämistä kartoittamalla erilaisten opiskelijoita hyödyttävien kurssien tarvetta ja palautteen perusteella toteuttamalla niistä sopivimmat. Kurssin käytännön asioita toteuttamaan voidaan valita erillinen hallituksen ulkopuolinen toimija tai toimikunta, joka laatii kurssille budjetin ja hoitaa käytännön järjestelyjä.