Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan halloped-koordinaattori

 • Liina Valta

Halloped-koordinaattori on TYYn valitsema edustaja, jonka tehtävänä on toimia yhteyshenkilönä tiedekunnan johtokuntien, laitosneuvostojen, ainejärjestöjen ja TYYn hallituksen koulutuspoliittisen vastaavan välillä. Hallopedkoordinaattorin tehtäviin kuuluu viestiä TYYlle tiedekunnan opiskelijaedustuksen ongelmista, yleisistä tapahtumista ja jakaa tietoa ja ideoita muiden tiedekuntien edustajien kanssa. Halloped-koordinaattorin tehtävänä on pysyä perillä tiedekunnassa tapahtuvista muutoksista ja helpottaa tiedonkulkua tiedekunnan eri elimissä toimivien hallinnon opiskelijaedustajien välillä.

Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan johtokunnan opiskelijaedustajat ja henkilökohtaiset varajäsenet

 • Eetu Lindroos (Jenni Mäkisalo).
 • Julia Niinistö (Richard Engström).
 • Matilda Klemola (Aino Rönkä).

Johtokunnan tehtävänä on kehittää tiedekunnan opetusta ja tutkimusta, tehdä ehdotukset toiminta- ja taloussuunnitelmaksi ja vuotuiseksi talousarvioksi sekä päättää tiedekunnalle myönnettyjen voimavarojen jakamisen suuntaviivoista, hyväksyä opetussuunnitelmat, hyväksyä väitöskirjat ja lisensiaatintutkimukset sekä myöntää väittelyluvat, tehdä esitys tiedekuntaan vuosittain otettavien uusien opiskelijoiden määrästä ja päättää valintaperusteista ja käsitellä ja ratkaista muut sen tehtäväksi määrätyt tehtävät. Lisäksi johtokunta voi siirtää toimivaltaansa kuuluvan asian dekaanin käsiteltäväksi ja ratkaistavaksi.

Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan peruskoulutustoimikunta

Peruskoulutustoimikunnan vastuulla ovat opiskelijavalintaan liittyvien seikkojen käsittely ja opetuksen kehittäminen ja koulutuksen laadun varmistaminen. Konkreettisesti peruskoulutustoimikunnan vastuulla on

  • Aloituspaikkojen, valintaperusteiden ja valinnan toimeenpanon valmistelu johtokunnan ja dekaanin päätöksentekoa varten
  • Valintojen arviointi ja kehittäminen

ja

  • Opetussuunnitelmien valmistelun ohjeistaminen
  • Opintojen etenemisen seuranta, ohjauksen kehittäminen ja palautteen hyödyntäminen
  • Tutkintojen suorittamista koskevien pysyväismääräysten valmistelu