Tältä sivulta löydät turvallisen tilan periaatteet sekä häirintäilmoituslomakkeen. / From this page you will find the principles for safe space and the form for harassment notifications.

Index ry:n turvallisemman tilan periaatteet 

TYYn turvallisen tilan määritelmä: “Turvallinen tila tarkoittaa, että kaikilla on vapaus olla oma itsensä, ilmaista itseään vapaasti ja olla osallinen kaikessa toiminnassa. Turvallisessa tilassa kaikki häirintä on ehdottomasti kiellettyä. Häirintää on mikä tahansa toiminta tai käytös, joka on toista alistavaa, vihamielisen ja epämiellyttävän ilmapiirin luomista tai ihmisen tai ihmisryhmän uhkailua.”

♦ Huomioi, että jokainen meistä on yksilö ja jokaisella on omat henkilökohtaiset rajat. Älä yleistä omia mieltymyksiäsi, esimerkiksi kosketuksesta tai alkoholinkäytöstä. Varmin toimintatapa on aina kysyä, kuunnella ja kunnioittaa.

♦ Kunnioita toisen henkilökohtaista fyysistä ja psyykkistä tilaa. Kunnioita jokaisen itsemääräämisoikeutta.

♦ Vältä tekemästä oletuksia kenenkään seksuaalisuudesta, sukupuolesta, kansallisuudesta, etnisyydestä, uskonnosta, arvoista, sosioekonomisesta taustasta, terveydestä tai toimintakyvystä. Älä myöskään tee kenestäkään oletuksia näiden ominaisuuksien perusteella. Tiedosta omat ennakkoluulosi ja -asenteesi.

♦ Ole avoin ja kuuntele, kunnioita toisia tasavertaisina ihmisinä. Älä kyseenalaista tai tuomitse toisen erilaisuutta. Vaadi kunnioittavaa kohtelua myös itsellesi.

♦ Anna tilaa. Huolehdi, että kaikki tulevat keskustelussa kuulluksi ja pääsevät osalliseksi.

♦ Käytä kieltä, joka on ymmärrettävää myös oman viiteryhmäsi ulkopuolisille.

♦ Älä käytä hyökkääviä, herjaavia tai halventavia puheenvuoroja, sanoja tai eleitä toisia kohtaan, ei paikalla olevia eikä tilaisuudesta poissaolevia kohtaan. Käsittele arkoja aiheita harkiten ja sensitiivisesti.

♦ Älä häiritse tai ahdistele ketään sanallisesti, koskemalla tai tuijottamalla. Ei tarkoittaa ei.

♦ Asiattomasta kohtelusta saa antaa asiallista ja rakentavaa palautetta. Jos joku antaa sinulle palautetta toiminnastasi, kuuntele palautteen antajaa ja suhtaudu palautteeseen avoimesti. Huomioi palaute myös jatkossa ja korjaa käytöstäsi pyydettäessä.

♦ Jos kaipaat ongelmatilanteisiin apua tai tukea, älä epäröi pyytää sitä. Voit olla matalalla kynnyksellä yhteydessä esimerkiksi Index ry:n yhdenvertaisuusvastaaviin, oman ainejärjestösi yhdenvertaisuusvastaavaan/häirintäyhdyshenkilöön tai Mielen päällä -tukiopiskelijaan ja keskustella luottamuksellisesti kokemuksistasi sekä miettiä ratkaisuvaihtoehtoja pulmallisiin tilanteisiin.

Päivitetty tammikuussa 2022 seuraavien sivustojen pohjalta: 

Turvallisen tilan periaatteet | Turun yliopiston ylioppilaskunta, katsottu 24.1.2022

Turvallinen tila | Suomen YK-liitto, katsottu 24.1.2022

Turvallisemman tilan periaatteet, katsottu 24.1.2022

Turvallisemman tilan periaatteet ja vihapuheesta vapaan keskustelun säännöt – Allianssi, katsottu 24.1.2022

 

Indexin sitsisäännöt / Rules at Index’s sitz

Indexin sitseille osallistuessasi sitoudut noudattamaan alla olevia sääntöjä. Jos sääntöjä toistuvasti rikotaan huomautuksista huolimatta, on järjestäjillä oikeus poistaa henkilö tapahtumasta. Mokata saa, mutta virheistä opitaan! / By attending Index’s sitz, you agree to comply with these rules. If these rules are broken continuously despite remarks, the organizers have the right to remove that person from the event. It’s okay to make mistakes but also very important to learn from them!

 

1. Turvallisemman tilan luominen on kaikkien vastuulla, anna ja ota rakentavaa palautetta vastaan matalalla kynnyksellä. / Everyone is responsible for creating a safer space, give and take constructive criticism.

 

2. Ota huomioon, että pöytäseurueesi jäsen voi olla ensimmäistä kertaa sitsaamassa. / Note that a person sitting at your table can be at their first sitz.

 

3. Huomioi pöytäseurueesi ja anna kaikille tilaa. Tervehdi ja tutustu 🙂 / Take everyone at your table into consideration and give everyone space. Say hi and make friends 🙂

 

4. Oleta moninaisuutta ja anna kaikille tilaa määritellä itse itsensä. / Assume diversity and give everyone space to define themselves.

 

5. Kunnioita toisten puheenvuoroja. Älä pidä loukkaavia puheenvuoroja, laula asiattomia lauluja tai huutele ikäviä kommentteja. / Respect everyone’s speeches. Don’t give offensive speeches, sing inapproriate songs, or shout mean comments.

 

6. Rankuista saa aina kieltäytyä. Kaikki sitseillä tapahtuva ohjelma on vapaaehtoista. / You can always say no to penalties. Everything at the sitz is voluntary.

 

7. Kunnioita toisten fyysistä ja henkistä koskemattomuutta. Älä heittele tavaroita tai ruokaa ja ota huomioon jokaisen yksilölliset rajat. / Respect the physical and mental integrity of others. Don’t throw things or food. Take everyone’s personal limits into consideration.

 

8. Pöydästä saa vapaasti poistua ja palata, mutta tee se mahdollisuuksien mukaan laulujen ja puheenvuorojen välissä. / You can freely leave and come back to your table but, if possible, do it between speeches and songs.

 

9. Pidetään yhdessä huolta siisteydestä, vie tölkit ja roskat konferenssitaukojen aikana pois pöydästä. / Let’s all take care of cleanliness by throwing out cans and trash during conference breaks.

 

 

10. Laula, naura, pidä hauskaa ja stay hydrated <3 / Sing, laugh, have fun and stay hydrated <3

Häirintäilmoituksen tekeminen / Making a harassment notification

Indexissä toimii kaksi yhdenvertaisuusvastaavaa, joihin voi matalalla kynnyksellä olla yhteydessä häirintään liittyvissä asioissa. Yhteytettä heihin voi ottaa joko suoraan sähköpostitse (Kasper Varheenmaa khvarh(at)utu.fi tai Aliina Härmä aeharm(at)utu.fi) tai alta löytyvällä lomakkeella. Ilmoitukset käsitellään luottamuksellisesti ja ne ohjautuvat yhdenvertaisuusvastaavien sähköpostitilille. / There are two equality contact persons in Index, which can be contacted with issues regarding harassment. You can contact them via email (Kasper Varheenmaa khvarh(at)utu.fi or Aliina Härmä aeharm(at)utu.fi) or by the form found below. The notification will be handled confidentially and the notification will be redirected to both equality contact persons.