Yhdistyksen nimi on Index yhteiskuntatieteet ja kasvatustieteet ry ja sen kotipaikka on Turku.

Yhdistyksen tarkoituksena on

     toimia jäsenjärjestöjensä yhdyssiteenä

     tukea jäsenjärjestöjensä sekä tieteellistä että ammatillista tietoisuutta

     toimia jäsenistönsä edunvalvojana suhteessa Turun yliopiston ylioppilaskuntaan, Turun yliopistoon sekä Turun yliopiston yhteiskuntatieteelliseen tiedekuntaan sekä kasvatustieteen laitokseen

     luoda ja ylläpitää suhteita muihin opiskelijajärjestöihin sekä muihin tieteellisesti ja ammatillisesti lähellä oleviin viiteryhmiin

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää kokouksia, esitelmä-, esittely-, keskustelu- ja kurssitilaisuuksia, tutustumis- ja opintomatkoja sekä illanistujaisia ja muuta vastaavanlaista vapaa-ajan toimintaa.

Yhdistys tekee yhteistyössä hallintoelimissä toimivien opiskelijaedustajien kanssa esityksiä ja aloitteita laitoksille ja tiedekunnalle sekä yhdessä muiden ylioppilasjärjestöjen kanssa yliopiston hallintoelimille, valtiovallalle ja työmarkkinajärjestöille.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi toimeenpanna asianmukaisen luvan saatuaan rahankeräyksiä, arpajaisia, myyjäisiä ja huvitilaisuuksia; ottaa vastaan avustuksia ja lahjoituksia; järjestää maksullisia luentoja ja muita sen kaltaisia tilaisuuksia; omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta sekä harjoittaa julkaisutoimintaa.

Yhdistys julkaisee jäsenlehteä nimeltä Indeksi.

Jäsenyys

 

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi, jota näissä säännöissä kutsutaan jäsenjärjestöksi, voidaan hyväksyä Turun yliopiston ylioppilaskunnan alayhdistysasemassa oleva rekisteröity ainejärjestö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen.

Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.

Varsinaiset jäsenet ja kannattavat jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen kokous vähintään neljän viidesosan (4/5) enemmistöllä annetuista äänistä.

Kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa vähintään kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

Päätös jäsenen erottamisesta voidaan tehdä yhdistyksen kokouksessa, mikäli kokouksen äänivaltaiset jäsenet ovat erotettavaa lukuun ottamatta yksimielisiä erottamisesta.

Varsinaisilta jäseniltä ja kannattavilta jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen kummallekin jäsenryhmälle päättää syyskokous. Kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja.

Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa syyskokouksen valitsema hallitus, johon kuuluvat puheenjohtaja, sihteeri, varapuheenjohtaja, taloudenhoitaja, opintovastaava ja tiedottaja sekä 4-10 varsinaista jäsentä siten, että kukin jäsenjärjestö voi ehdottaa keskuudestaan yhden henkilön. Hallitukseen valitun henkilön tulee olla jäsenjärjestön jäsen.

Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi (1.1. – 31.12.).

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallituksen tulee kuitenkin kokoontua vähintään kerran kuukaudessa muiden paitsi touko-, kesä-, heinä- ja elokuun aikana.

Hallitus voi pitää kokouksia myös puhelimitse, sähköpostilla tai muilla sähköisillä yhteydenpitovälineillä.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, yksi heistä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, on läsnä. Kaikilla hallituksen jäsenillä on hallituksen kokouksissa äänioikeus.

Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla enemmistöllä, ellei näissä säännöissä toisin määrätä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. Mikäli vähintään kaksi hallituksen jäsentä vaatii, on äänestykset suoritettava suljetulla lippuäänestyksellä. Henkilövalinnat suoritetaan aina suljetulla lippuäänestyksellä.

Toimihenkilöillä ja jäsenjärjestöjen jäsenillä on hallituksen kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus.

Hallituksen jäsen voi erota hallituksesta kesken kauden toimittamalla hallitukselle kirjallisen eroanomuksen. Mikäli hallituksen jäsen eroaa kesken kauden, on hallituksen kutsuttava koolle yhdistyksen sääntöjen yhdennentoista pykälän (11 §) mukainen kokous viidentoista (15) arkipäivän kuluessa siitä, kun eroanomus on tuotu esiin hallituksen kokouksessa. Yhdistyksen kokous myöntää eron ja valitsee eronneen tilalle uuden edustajan.

Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yhdessä sihteerin tai taloudenhoitajan kanssa.

Yhdistyksen kokoukset

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään kymmenen (10) arkipäivää ennen kokousta ilmoittamalla siitä jäsenjärjestöille sähköpostitse sekä yhdistyksen ilmoitustaululla.

Kokouskutsussa tulee mainita asiat, joiden käsittelyä varten kokous on koolle kutsuttu. Kokous voi kuitenkin päättää työjärjestyksestään näiden sääntöjen kymmenennen pykälän (10 §) puitteissa.

Kokous on päätösvaltainen, jos se on kutsuttu laillisesti koolle ja läsnä on vähintään kaksi äänivaltaista jäsenjärjestön valtuuttamaa edustajaa.

10§

Yhdistyksellä on kaksi sääntömääräistä kokousta: syys- ja kevätkokous. Syyskokous tulee pitää 15.11.-15.12. ja kevätkokous maaliskuun aikana.

Syyskokouksessa tulee käsitellä seuraavat tulevaa toimikautta koskevat asiat:

1  hallituksen puheenjohtajan valinta

2  hallituksen varapuheenjohtajan valinta

3  hallituksen sihteerin valinta

4  hallituksen taloudenhoitajan valinta

5  hallituksen opintovastaavan valinta

6 hallituksen tiedottajan valinta

7  Indeksi-lehden päätoimittajan valinta

8  hallituksen muiden varsinaisten jäsenten valinta

9  liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta määrääminen

10  talousarvion hyväksyminen

11 toimintasuunnitelman hyväksyminen

12 kahden toiminnantarkastajan ja heidän henkilökohtaisten varajäsentensä valinta

Kevätkokouksessa tulee käsitellä seuraavat edellistä toimikautta koskevat asiat:

1  toiminnantarkastajien lausunto edellisen toimikauden tileistä

2  tilinpäätöksen vahvistaminen

3  toimintakertomuksen vahvistaminen

4  tili- ja vastuuvapauden myöntäminen edellisen toimikauden hallitukselle

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen sääntömääräisten kokousten päätettäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. Tällöin hallitus on velvollinen sisällyttämään asian kokouskutsuun ja kokouksen esityslistalle.

11§

Yhdistyksen ylimääräinen kokous voidaan kutsua koolle yhdistyksen kokouksen tai hallituksen päätöksellä tai jos vähintään kaksi yhdistyksen varsinaista jäsentä sitä kirjallisesti hallitukselta vaatii esittämäänsä asiaa käsittelemään.

Hallitus on velvollinen kutsumaan kokouksen koolle siten, että kokous tulee pidettäväksi viimeistään kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa siitä, kun hallitus on saanut tiedon vaatimuksesta.

12§

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä yksi ääni. Kunniajäsenellä, kannattavalla jäsenellä sekä varsinaisten jäsenten kaikilla jäsenillä on yhdistyksen kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus.

Yhdistyksen kokouksessa päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä paitsi niissä kohdin kuin näissä säännöissä toisin määrätään. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. Asiakysymyksissä äänestys on suoritettava suljetulla lippuäänestyksellä, jos vähintään kaksi (2) jäsentä sitä vaatii. Henkilövalinnoissa, mikäli ehdokkaita on enemmän kuin yksi, järjestetään vaalit suljetulla lippuäänestyksellä.

Muita säännöksiä

13§ Tilikausi

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja toimintakertomus on annettava toiminnantarkastajille viimeistään neljä (4) viikkoa ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään viikko (1) ennen kevätkokousta.

14§ Ohjesäännöt

Näitä sääntöjä täydentävillä ohjesäännöillä voidaan antaa täsmentäviä määräyksiä yhdistyksen toiminnan kannalta tärkeistä asioista.

Ohjesäännöt ja niihin tehtävät muutokset on hyväksyttävä hallituksen kokouksessa vähintään kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä annetuista äänistä. Ohjesäännöt tulevat voimaan heti, kun ohjesäännön muutokset hyväksyneen hallituksen kokouksen pöytäkirja on hyväksytty.

15§ Yhdistyksen tunnukset ja huomionosoitukset

Yhdistyksen tunnuksina käytetään lippua, nauhoja ja merkkejä. Yhdistyksen huomionosoituksina ovat kultainen kunniamerkki ja hopeinen ansiomerkki. Erityisinä juhlavuosina, eli viiden vuoden välein yhdistyksen perustamisesta, kultaisia kunniamerkkejä voidaan jakaa enintään kolme (3) ja muina vuosina enintään kaksi (2) kappaletta. Hallitus päättää kunniamaininnoista huomionosoitusten jakamisesta yksinkertaisella enemmistöllä. Huomionosoituksen voi saada henkilö tai yhteisö, joka on toiminnallaan yhdistyksessä edistänyt yhdistyksen tavoitteita ja päämääriä. Huomionosoitusta ei voi saada istuvan hallituksen jäsen.

Yhdistyksen tunnuksista ja huomionosoituksista säädetään tarkemmin lippu-, nauha- ja merkkiohjesäännössä.

16§ Sääntöjen muuttaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta.

17§ Yhdistyksen purkautuminen tai lakkauttaminen

Ehdotus yhdistyksen purkamisesta on käsiteltävä kahdessa peräkkäisessä vähintään kymmenen (10) arkipäivän väliajoin pidettävässä yhdistyksen kokouksessa. Tullakseen hyväksytyksi on ehdotuksen kummassakin kokouksessa saatava vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistö annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi siirretään sen varat Turun yliopiston ylioppilaskunnalle.