Index on turkulaisten yhteiskunta- ja kasvatustieteilijöiden yhteinen tiedekuntajärjestö, jonka tehtävänä on ajaa indexläisten etua yliopistolla ja ylioppilaskunnassa, toimia tiedekunnan opiskelijoiden kokoavana voimana ja parantaa jäsenjärjestöjen välistä yhteistyötä ja tiedonkulkua. Kattojärjestön ominaisuudessa Indexin jäseniä ovat yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan ja kasvatustieteiden laitoksen seitsemän oppiainekohtaista ainejärjestöä. Kaikkiaan Indexin piiriin kuuluu koko opiskelijakunta seuraavista ainejärjestöistä.

Indexin historiaa

Ajatus monitieteellisestä järjestöstä joka yhdistää yhteiskunta- ja kasvatustieteilijöitä juontaa juurensa vuoteen 1953. 10.11.1953 perustettiin alkuperäinen Indeksi, joka merkittiin yhdistysrekisteriin 31.1.1966. Tuolloin yhdistyksen johtotehtävissä toimi kirjava joukko opiskelija-aktiiveja, joiden joukosta löytyy nykyopiskelijallekin tuttuja nimiä kuten valtio-opin professori Heikki Paloheimo ja Turun entinen kaupunginjohtaja Armas Lahoniitty.

Yhdistyksen tehtävänä oli v:n 1953 sääntöjen mukaan olla yhdyssiteenä Turun Yliopiston yhteiskuntatieteiden opiskelijoiden kesken, kehittää heitä aikomilleen aloille ja avustaa opinnoissa. Yhdistyksen jäsenmäärä oli alkuaikoina n. 35 – 40 kohoten 1960-luvun alun 80:stä 1970-luvun alun yli 250:een. Indeksin toiminta keskittyi aluksi erilaisiin esitelmä- ja keskustelutilaisuuksiin sekä tutustumisretkiin ja illanviettoihin.

Lukuvuodesta 1963 – 1964 lähtien Indeksin toiminta aktivoitui. Hallituksen kokouksia ryhdyttiin pitämään vähintään kerran viikossa ja uusia toimintamuotoja alettiin kehittää. Indeksin sääntöjä muutettiin v. 1965, jolloin yhdistyksen hallituksen jäsenlukua lisättiin kahdella; näin sosiologialla, valtio-opilla, taloustieteellä ja sosiaalipolitiikalla oli kullakin hallituksessa oman edustajansa. Aktivoituneen toiminnan tuloksena yhdistyksn jäsenmäärä oli jo lukuvuonna 1965 – 1966 yli kaksinkertaistunut. Samana vuonna aloitettiin ns. klubi-toiminta, jossa eri oppiaineet muodostivat oman toimintayksikkönsä. Ensimmäisenä Indeksistä erkaantui Taloustieteen Klubi, joka perustettiin vuonna 1964.

Lukuvuonna 1968 – 1969 uutena piirteenä astui kuvaan mukaan voimakas polittinen aktivoituminen. Indeksi otti kantaa ajankohtaisiin tapahtumiin – mm. 1970 se antoi yhdeksän julkilausumaa – ja järjesti tai osallistui esim. sellaisiin kuin Rauha Kaakkois-Aasiaan -mielenosoitus, Studia Lenina -luentosarja, ”saasteviikko” tai Turun Yliopiston rehtorin varjovaali. Samoin yhdistyksen toiminnan tarkoituskin määriteltiin ajan hengen mukaan toisin kuin 1950- ja -60-luvuilla: Indeksi halusi nyt edistää korkeakoulujen hallinnon ja opetuksen ja tutkimuksen demokratisoimista, edistää kriittistä tutkimusta ja yhteiskuntatieteiden käyttöä yhteiskunnan suuren enemmistön hyväksi.

Julkaisutoiminta

Varhaisvuosina toiminta oli vireää. Yhdistys mm. julkaisi yhdessä Turun Sanomien kanssa TS-Indeksi nimistä lehteä. Lehti ilmestyi 5 – 6 kertaa vuodessa ja se toimi eräänlaisena opiskelijoiden toimittajaharjoituslehtenä. Turun Sanomat maksoi painatuskulut ja opetti opiskelijoille lehden taittamista.

1970-luvulla alkanut yliopistomaailman politisoituminen ja opiskelijaradikalismin nousu iski myös Indeksiin. TS-Indeksin toimituskunta teki lehdestä marxilaisen vallankumouksen äänitorven ja tämän johdosta Turun Sanomat lopetti lehden julkaisemisen. TS-Indeksin ilmestymisen päätyttyä aloitti Indeksi uuden suuruudenhullun projektin. Järjestö alkoi julkaista yhdessä Varsinaissuomalaisen osakunnan ja Pohjalaisen osakunnan kanssa Argumentti-nimistä lehteä, jonka levikki oli 15 000 kappaletta. Lehti postitettiin jokaiselle Turun yliopiston opiskelijalle. Lehden oli tarkoitus olla vaihtoehto turkulaiselle taantumukselliselle tiedotusmonopolille ja liian oikeistolaisena pidetylle Turun ylioppilaslehdelle.

Tekijöidensä mukaan Argumentti ei ollut puoluepoliittinen lehti vaan yhteinen foorumi kaikille edistyksellisille toimijoille. Käytännössä lehti oli kuitenkin puhdas luokkataistelun väline ja sen toimituskunta koostui lähinnä vasemmistoryhmittymien opiskelija-aktiiveista. Argumentin edistyksellistä linjaa kuvaa seuraavat numeron 2/1972 otsikot: Kulttuurikriitikko luokkayhteiskunnassa, Historiallinen materialismi/ Porvarillinen maailmankäsitys ja Opetuksen antama yhteiskuntakuva.

Lehden julkaisu näin laajalevikkisenä oli aivan liian suuri rasite kolmelle yhdistykselle ja sen ilmestyminen päättyi jo vuonna 1973. Suuria suunnitelmia seurasi noin kahdenkymmenen vuoden krapula ja toiminnan tyrehtyminen. Viimeinen merkintä yhdistysrekisteriin Indeksi ry:stä on vuodelta 1974 ja sen jälkeen Indeksi ry on ollut olemassa vain paperilla, joskin oppiainekohtaiset klubit jatkoivat edelleen yhteistyötä mm. vuokraamalla yhteistä toimistoa (ns. Index-huonetta) ja järjestämällä edelleen yhteisiä tapahtumia.

Nykyhetki

1990-luvun loppupuolella toiminta alkoi jälleen pikkuhiljaa elpyä. 1.12.1994 pidettiin nykymuotoisen Indexin perustamiskokous ja vuonna 2000 yhdistysrekisteriin merkittiin uusi yhdistys, Index yhteiskuntatieteet ja kasvatustiede ry. Yhdistys jatkoi vanhan Indeksin toimintaa.

Tiedotustoiminnan suhteen ympyrä sulkeutui vuonna 2002, jolloin nykyinen Indeksi-lehti ilmestyi ensimmäisen kerran. Tällä hetkellä Index ry elää ja voi hyvin. Yli 50 vuotta vanha kaunis ajatus monitieteellisestä kattojärjestöstä on edelleen perusta samalle toiminnalle, jota aiempi Indeksi ry omana aikanaan toteutti. Joskin nykyisin yhdistys keskittyy enemmän opiskelijoiden edunvalvontaan ja vapaa-ajan toimintaan kuin luokkataistelun edistämiseen.


What is Index?

Index is an umbrella organization for students in social- and educational sciences. Index gathers all the students in different majors under the social- and educational sciences and organizes events such as parties, excursions and casual hangouts. Anyone who’s studying social- and educational sciences is welcome to join our events!

There are seven stundent organizations under Index ry. Those are:

  • Fobia: student organization for psychology
  • Katko: student organization for general- and special education
  • P-klubi: student organization for contemporary history and political science.
  • PuTeX: student organization for logopedics
  • Sosiaalitieteiden klubi: student organization for social sciences, sociology, economic sociology, social politics and social work.
 • T- Klubi: student organization for economics

Like us on Facebook: https://www.facebook.com/index.utu/

Follow us on Instagram: index_ry