Puheenjohtaja:

Puheenjohtaja on vastuussa yhdistyksestä ja hallituksen toiminnasta kokonaisvaltaisesti. Puheenjohtaja kutsuu hallituksen koolle noin kerran viikossa, valmistelee kokouksien esityslistat ja johtaa kokouksia. Puheenjohtaja tekee yhdessä hallituksen kanssa toimintasuunnitelman, toimintakertomuksen, kutsuu yhdistyksen syys- ja kevätkokoukset koolle ja huolehtii siitä, että yhdistyksen sääntöjä noudatetaan. Puheenjohtaja on mukana kaikessa Indexin toiminnassa. Indexin puheenjohtaja pitää myös yhteyttä jäsenjärjestöjen puheenjohtajiin. Puheenjohtajan on tärkeää osata delegoida tasaisesti hommia kaikille hallituslaisille, ja katsoa, että toimintaa ja tapahtumia aletaan suunnitella riittävän ajoissa. Puheenjohtaja pitää siis kaikki langat käsissään ja pitää hyvää huolta yhdistyksestä ja hallituksestaan.

Varapuheenjohtaja:

Indexin varapuheenjohtajan tärkein tehtävä on toimia puheenjohtajan oikeana kätenä sekä toisina aivoina, ettei mikään pääse unohtumaan. Varapuheenjohtaja voi kutsua kokouksen koolle ja johtaa kokousta silloin, kun puheenjohtaja on estynyt. Varapuheenjohtajan täytyy tuntea järjestön kalenteri, ja hänellä tulee olla käsitys siitä, mitä järjestön kullakin sektorilla milloinkin tapahtuu. Indexin varapuheenjohtaja vastaa myös hallituksen sisäisestä hyvinvoinnista pitäen silmällä hallituksen ryhmähenkeä. Varapuheenjohtajan pesti antaa vapauden tehdä hallitusvuodesta omanlaisensa. Tärkeintä on olla aktiivisesti mukana kaikessa toiminnassa ja auttaa parhaimpansa mukaan muita hallituslaisia, niin saa vuodesta paljon irti. Varapuheenjohtajan työnkuvaan kuuluu siis puheenjohtajan ja muun hallituksen tukemista sekä kaikkea mahdollista vuosijuhlien plaseerauksesta baarien ja kokoustilojen varaamiseen.

Taloudenhoitaja:

Taloudenhoitaja vastaa yhdistyksen varoista ja hoitaa rahaliikennettä. Taloudenhoitajan tulee myös informoida muuta hallitusta yhdistyksen taloudellisesta tilasta. Konkreettisiin tehtäviin kuuluu kirjanpidon laatiminen, tapahtumien maksuohjeiden tekeminen ja maksusuoritusten valvonta (ja täten ihmisten muistuttelu), laskujen maksaminen sekä varojen budjetoiminen erilaisiin tapahtumiin budjettia silmälläpitäen. Vaikka taloudenhoitajan omat tehtävät ovat varsin yksinäisiä, on hallitustoiminta paljon muutakin kuin vain oman pestinsä hoitamista.

Opintovastaava:

Opintovastaava ajaa opiskelijoiden oikeuksia ja vaikuttaa monella tavalla yliopistolla. Indexin opintovastaava välittää erityisesti yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan kuulumisia mutta myös valtakunnallisia koulutuspoliittisia uutisia opiskelijoille. Opintovastaava järjestää kokouksia sekä osallistuu niihin. Opintovastaava toimii usein myös halloped-koordinaattorina. Opintovastaava ei tunne sanaa täydellinen, sillä koulutuspolitiikassa on aina jotain parannettavaa. Opintovastaava pitää yhteyttä tiedekunnan henkilökuntaan, ja hän pääsee keskustelemaan koulutuspolitiikasta dekaanin kanssa ilmaisten lounaiden äärelle. Vuoden aikana ystäväpiiri kasvaa eri alan opiskelijoista, ja käytävällä tulee olemaan enemmän tuttuja naamoja kuin koskaan aiemmin.

Toinen koulutuspoliittinen vastaava:

Hallituksen toinen koulutuspoliittinen vastaava toimii opintovastaavan apuna tiedekuntaa koskevissa koulutuspoliittisissa asioissa ja avustaa mm. kannanotoissa. Kopo pitää myös yhteyttä ainejärjestöjen koulutuspoliittisiin vastaaviin. Kopot pyrkivät tapaamaan noin kerran kuukaudessa ja keskustelemaan ajankohtaisista koulutuspoliittisista asioista.

Sihteeri:

Sihteerin tehtävänä on pitää pöytäkirjaa hallituksen ja yhdistyksen kokouksista. Pöytäkirjaan täytyy kirjata oikein kaikki kokouksissa tehdyt päätökset. Pöytäkirjat on hyvä pitää muutenkin riittävän perusteellisina, jotta historia säilyy seuraaville vuosille ja osataan kehittää toimintaa tai säilyttää hyviksi todettuja perinteitä. Sihteeri kirjoittaa pöytäkirjat puhtaiksi ja lähettää ne muun hallituksen tarkistettaviksi. Tarkistettuihin pöytäkirjoihin otetaan allekirjoitukset puheenjohtajalta, sihteeriltä ja pöytäkirjantarkastajilta. Valmiit pöytäkirjat arkistoidaan kansioon ja lisätään pilveen Dropboxiin. Sihteeri hakee myös Indexin postin ennen kokousta.

Työelämävastaava:

Työelämävastaavan hommaan kuuluu järjestää erilaisia työelämätapahtumia. Työelämävastaava toimii myös yhteyshenkilönä Indexin ja YKAn välillä. Työelämävastaavan tehtäviin kuuluu myös valvoa Indexin ja ammattiliitto YKAn välisen sopimuksen toteutumista.  Työelämävastaan tulee siis tarpeen vaatiessa muistutella muita hallituslaisia yhteistyösopimuksesta ja Indexiä velvoittavista kohdista.

SYY-vastaava

Indexin SYY-vastaava pitää yllä suhteita Indexin ja SYY-Turun välillä, mistä johtuen SYY-vastaava kuuluu myös SYY-Turun hallitukseen. SYY-vastaava välittää tietoa puolin ja toisin Indexin ja SYY-Turun välillä. SYY-vastaava toimii myös ”välikätenä” Indexin ja SYY-Turun yhteisissä tapahtumissa, kuten järjestettäessä akateemiset pussikaljat ja työpaikka-aamiaisia.

Alumnivastaava:

Indexin alumnivastaava toimii linkkinä opiskelijoiden ja alumnien välillä. Vuonna 2015 perustettiin Indexin alumniyhdistys, Turun yhteiskunnallinen klubi, jonka kanssa alumnivastaavan tulee olla yhteyksissä.  Alumnivastaava siirtää informaatiota Indexin hallituksen ja yhdistyksen hallituksen välillä. Alumnivastaavan tehtäviin kuuluu yhteystietojen päivittäminen, alumnisuhteiden ylläpitäminen ja luominen, sekä halutessaan voi järjestää yhteistyössä alumniyhdistyksen kanssa tapahtumia, kuten alumnipäivän.

Varainhankintavastaava:

Varainhankintavastaavan tehtävänä on erityisesti Indeksi-lehden ja vuosijuhlien käsiohjelman mainosmyynnin koordinointi. Kaikkea työtä ei siis tarvitse tehdä yksin, vaan varainhankintavastaava voi esimerkiksi jakaa jokaiselle hallituslaiselle yritykset, joihin hänen tulee olla yhteydessä. Myös erilaisten yhteistyösopimusten valmistelu ja luominen, esimerkiksi baarien kanssa, on tehokas keino saada yhdistykselle tuloja. Varainhankinta on alue, jossa on paljon kehitettävää ja varainhankintavastaavalle tarjoutuukin oiva mahdollisuus tuoda uusia ideoita ja näkemystä tälle sektorille.

Ulkosuhdevastaava:

Ulkosuhdevastaavan tehtävänä on ylläpitää ja luoda uusia suhteita Indexin ystävä- ja yhteistyöjärjestöihin. Indexin lähimpiä yhteistyöjärjestöjä ovat Turun yliopiston muut tiedekuntajärjestöt sekä Åbo Akademin valtiotieteellisten ainejärjestöjen kattojärjestö SF-Klubben. Jatkossa yhteiskuntatieteelliset järjestöt pyrkivät lisäämään entistä enemmän myös valtakunnallista yhteistyötä. Ulkosuhdevastaavan tehtäviin kuuluu esimerkiksi lähettää vuoden alussa terveiset ystäväjärjestöille ja vuoden lopussa kiitokset kaikille yhteistyöjärjestöille. Yhteistyösuhteista huolehditaan myös osallistumalla muiden järjestöjen yhteistyötapahtumiin ja vuosijuhlille.

Tiedottaja:

Indexin tiedottajan tulee pitää huoli, että tieto tapahtumista kulkee jäsenjärjestöjen opiskelijoille. Viikottain lähetettävän viikkotiedotteen lisäksi monista tapahtumista tiedoitetaan vielä erikseenkin jäsenjärjestöjen hallituksille lähetettävillä sähköposteilla. Tiedottajan tulee seurata aktiivisesti mm. TYYn sekä SYYn tapahtumia. Indexin tiedottajan pestiin sisältyy nykyäään myös nettivastaavan pesti, mikä tarkoittaa sitä, että tiedottaja on vastuussa Indexin nettisivujen päivittämisestä. Alkuvuodesta tehtäviin kuuluu sivujen päivittäminen uudelle vuodelle, johon kuuluu mm. uuden hallituksen kuvien lisääminen. Nettisivuille on hyvä lisätä etenkin suuret Indexin omat tapahtumat. Tiedottaja on myös vastuussa Indexin Facebook- ja Instagram-tileistä, jotka tiedottaja pitää aktiivisina.

Hyvinvointivastaava:

Hyvinvointivastaavan tehtävänä on ideoida ja järjestää jäsenistölle juhlien ja baaribileiden vastapainoksi erilaista aktiviteettia, kuten liikuntatapahtumia, peli-iltoja, elokuvailtoja jne. Vain mielikuvitus on oikeastaan rajana. Pääasiana on tuoda ihmiset yhteen mielekkään tekemisen äärelle. Hauskuus ja rentous ovat usein avainsanoja. Hyvinvointivastaava seuraa erilaisia sopo-kanavia ja jakaa viestiä eteenpäin tärkeäksi katsomistaan ajankohtaisista asioista. Hyvinvointivastaava kutsutaan mukaan tärkeisiin opiskelijoiden hyvinvointia koskeviin kokouksiin yhdessä esim. opintopäällikön kanssa. Hyvinvointivastaavan ajatuksia toivotaan myös ajoittain eri julkaisuihin, kuten Indeksi-lehteen.

Kv-vastaava:

Kv-vastaavan keskeisin tehtävä on löytää käsiinsä tiedekuntamme vaihto-opiskelijat. Lisäksi kv-vastaava kartoittaa erilaisia viestintäkanavia, joilla vaihtareita voidaan informoida esim. tulevista tapahtumista, ja hän pitää yhteyttä samalla myös kv-tuutoreiden kanssa. Vaihtareiden innostaminen ja kutsuminen mukaan tapahtumiin ovat yleisimpiä kv-vastaavan tehtäviä.

Yhdenvertaisuusvastaava:

Yhdenvertaisuusvastaava toimii luottamuksellisena tukihenkilönä sellaisissa tilanteissa, joissa joku on kohdannut epäasiallista kohtelua. Yhdenvertaisuusvastaavan kanssa voi luottamuksellisesti keskustella asioista sekä ratkaisumahdollisuuksista ja hän voi myös toimia asian eteenpäin saattajana.

Ekskursiovastaava:

Ekskursiovastaavia on yleensä kaksi. He järjestävät ekskursion kotimaassa tai ulkomaille kiinnostavaan kohteeseen. Ekskursiovastaavan vastuulla on hoitaa matkan kaikki käytännönjärjestelyt, etsiä yhteiskuntatieteilijöille ja kasvatustieteilijöille kiinnostavia vierailukohteita ja toimia matkanjohtajana ryhmälle ekskursiolla.

Kulttuurivastaava:

Indexin kulttuurivastaava järjestää ympäri vuoden erilaisia kulttuuritapahtumia. Indexin perinteisiä kulttuuritapahtumia ovat rastikierros Winter Tour, suosittu Lähiöbaarikierros ja ravintolapäivä Academic Munchies. Lisäksi muitakin kulttuuritapahtumia voidaan järjestää esimerkiksi yhteistyössä muiden järjestöjen kanssa. Kulttuurivastaava on aina mukana järjestämässä myös vappua, fuksitapahtumia, vuosijuhlia ja muita Indexin tapahtumia. Teatteri-illat ja elokuvaillat ovat myös yleisiä. Kulttuurin kenttä on laaja, joten kulttuurivastaava saa käyttää omaa luovuuttaan kehittäessään uusia kulttuuriperinteitä Indexille.

Juhlavastaava:

Juhlavastaava järjestää sitsejä, baaribileitä ja muita juhlia. Mikäli hallituksessa ei ole vuosijuhlavastaavaa, yksi juhlavastaava toimii myös vuosijuhlatoimikunnan puheenjohtajana ja vastuuhenkilönä vuosijuhlien järjestämisestä. Juhlavastaava on yhteydessä baareihin, varaa juhlapaikkoja, suunnittelee juhlien ohjelman yhdessä muun hallituksen kanssa, tekee Facebook-tapahtumia ja huolehtii muutenkin juhlien riittävästä tiedotuksesta. Juhlia voidaan järjestää myös yhteistyössä muiden järjestöjen kanssa. Juhlavastaavan työ sisältää paljon organisointia, konkreettisia hommia ja monia yksityiskohtia.

Vuosijuhlavastaava:

Vuosijuhlavastaava on päävastuussa Indexin vuosittain järjestettävistä akateemisista vuosijuhlista. Vuosijuhlavastaava toimii vuosijuhlatoimikunnan puheenjohtajana ja hoitaa käytännön järjestelyjä, kuten tilan ja pitopalvelun varaamisen, kutsut ja ilmoittautumisen, jatkot ja silliksen. Vuosijuhlavastaava rekrytoi myös hallituksen ulkopuolisia jäseniä avustamaan vuosijuhlien käytännönjärjestelyissä. Vuosijuhlien järjestäminen on usein juhlavastaavien vastuulla, mutta se voi yhtä hyvin olla kenen tahansa muun hallituslaisen pesti.

Lippu-upseeri:

Indexin lippu-upseerin tehtävänä on osallistua vappuaaton, Porthanin-päivän ja itsenäisyyspäivän lippu-kulkueisiin kantamalla Indexin lippua.

Tuutorivastaava:

Tuutorivastaava on yhteydessä tiedekunnan tuutoreihin, käy esittäytymässä heille tuutoreiden koulutustilaisuudessa ja pitää huolen siitä, että tuutorit tietävät Indexin toiminnasta ja tapahtumista. Tuutorivastaava järjestää fukseille kahvittelutilaisuuden, jossa he tutustuvat Indexin hallitukseen ja toimintaan, ja voivat ostaa Indexin tuotteita. Tuutorivastaava osallistuu aktiivisesti fuksiviikon tapahtumien järjestämiseen.

Ympäristövastaava:

Ympäristövastaava huolehtii siitä, että Indexin hallitus muistaa kierrättää, ja että Indexissä toimintaa kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Halutessaan ympäristövastaava voi myös järjestää ympäristöön, kierrätykseen tai ekologisuuteen liittyviä tapahtumia tai tempauksia.

Tilavastaava:

Tilavastaava huolehtii siitä, että Indexin tilassa, Indexin Kotipesällä, on hyvä olla. Hän huolehtii, että hallitus siivoaa Kotipesällä, ja että saatavilla on esimerkiksi kahvia, maitoa ja muita kokoustarjottavia. Hän voi halutessaan myös tehdä muita toimenpiteitä, jotta Kotipesällä olisi viihtyisämpää.

Indeksi-lehden päätoimittaja:

Indexin oma opiskelijalehti Indeksi ilmestyy viisi kertaa vuodessa. Indeksi-lehden päätoimittaja huolehtii lehden kokoamisesta, taittamisesta ja painattamisesta. Hän rekrytoi innokkaita kirjoittajia ja tarvittaessa pyytää hallituslaisia tai vaikkapa alumneja kirjoittamaan jostain tietystä aiheesta lehteen. Päätoimittajalla on melko vapaat kädet tehdä Indeksistä sen näköinen kuin hän haluaa. Päätoimittaja ei ole hallituksen varsinainen jäsen, mutta hän voi halutessaan avustaa myös hallitusta ja osallistua kokouksiin.