Toimintasuunnitelma 2023

 

Johdanto

Index yhteiskuntatieteet ja kasvatustieteet ry (myöhemmin Index) toimii jäsenjärjestöjensä yhdyssiteenä sekä jäsenistön edunvalvojana yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa, kasvatustieteiden laitoksella ja taloustieteen laitoksella. Lisäksi Index järjestää vapaa-ajan toimintaa opiskelijoille. Indexin tavoitteena on lisätä jäsenjärjestöjen välistä yhteistyötä. Vuonna 2023 Index täyttää 70 vuotta, eli edessä on juhlavuosi. Tätä varten jatketaan ensimmäisen historiikin keräämistä. Lisäksi Index jatkaa yhteistyötä laitoksen välillä uuden
dekaanin kanssa, uudistaa vuosijuhlatoimikuntaa ja pyrkii järjestämään pandemian jälkeen ensimmäisen normaalin vuoden tapahtumien osalta. Edessä on siis tapahtumarikas uudistusten vuosi.

Sisällysluettelo

Johdanto

 1. Hallitus ja hallinto
 2. Talous ja varainhankinta
 3. Koulutuspolitiikka ja edunvalvonta
 4. Tapahtumatoiminta
  4.1. Juhlat ja kulttuuri                                                                                                      4.2. Vuosijuhlat
  4.3. Hyvinvointi
  4.4. Ekskursiot
  4.5. Tuutoritoiminta
  4.6. Alumnitoiminta
  4.7. Työelämä
  4.8. Kansainvälisyys
 5. Ulkosuhteet
 6. Tiedotus
  6.1. Julkaisutoiminta
 7. Arvot
  7.1. Ympäristö
  7.2. Yhdenvertaisuus

 8. Muuta

   

  1. Hallitus ja hallinto

  Hallitus jakaa tarpeellisiksi katsomansa tehtävät tasapuolisesti vastuualueittain järjestäytymiskokouksessaan. Lukukausien aikana hallituksen kokouksia järjestetään pääosin kerran viikossa. Tarpeen mukaan hallitus kokoontuu epävirallisiin iltakouluihin keskustelemaan ajankohtaisista asioista, ylläpitämään yhteishenkeä ja suunnittelemaan toimintaa. Järjestetään iltakoulut ainakin vuoden alkuun, vappuun ja fuksiviikkoihin liittyen. Hallitus kokoustaa ensisijaisesti läsnä. Mahdollisuutta hybridikokouksiin voidaan hyödyntää, mikäli tarve niin vaatii.

  Väistyvällä hallituksella on vastuu tiedonsiirrosta seuraajilleen, jotta toiminnan jatkuvuus ei toimijoiden vaihtuessa vaarannu. Osana tiedonsiirtoa hallituksen jäsenet kirjoittavat vuoden aikana testamenttia omasta vastuualueestaan tai päivittävät olemassa olevaa ja luovuttavat nämä uudelle puheenjohtajalle. Tämän tarkoituksena on tiedon siirtäminen vastuualueittain vanhalta hallitukselta uusille toimijoille. Uusi ja vanha hallitus järjestävät alkuvuoden aikana yhdessä hallituksenvaihtoillan, jossa keskustellaan järjestön menneestä ja tulevasta toiminnasta sekä luodaan hyödyllisiä vertaistukiverkostoja. Seuraajat vaihtavat yhteystietoja edeltäjiensä kanssa ja luovat tarvittaessa WhatsApp-ryhmiä vertaistukea varten.

  Tukena tiedonsiirrossa ja hallitustyöskentelyssä käytetään sähköisiä välineitä, kuten hallituksen Google-tiliä sekä pöytäkirja-arkistoa, joka on myös jäsenjärjestöjen luettavissa Indexin Konttorilla. Heti vuoden alussa varmistetaan kaikkien hallituksen jäsenten pääsy järjestön sähköisille alustoille.

  Indexin hallitus kokoaa avukseen toimikuntia. Pysyviä toimikuntia ovat koulutuspoliittinen toimikunta, vuosijuhlatoimikunta, ekskursiotoimikunta, alumnitoimikunta, tapahtumatoimikunta, kulttuuritoimikunta, hyvinvointitoimikunta ja Indeksi-lehden toimituskunta. Vuonna 2023 panostetaan erityisesti vuosijuhlatoimikunnan toimintaan juhlavuoden merkeissä. Edellä mainittujen toimikuntien lisäksi hallitus voi harkintansa mukaan perustaa myös muita toimikuntia.

   

  2. Talous ja varainhankinta

  Indexin taloudellinen tilanne vuonna 2023 on hyvä. Indexin taloudenhoitaja toimittaa Indexin hallitukselle talouskatsauksen vähintään puolivuosittain ja tarpeen mukaan esimerkiksi tapahtumien määrän lisääntyessä.Vuonna 2023 iso kuluerä vuoden aikana tulee olemaan Indexin 70. vuosijuhlat. Tämän takia varainkeruu on isommassa roolissa kuin aiempina vuosina.

  Indexin toimintaa rahoitetaan tapahtumien tuotoilla sekä myymällä Indexin omia tuotteita kuten haalarimerkkejä, laulukirjoja sekä kangaskasseja. Lisäksi toimintaa tuetaan ylioppilaskunnalta tai muilta tahoilta mahdollisesti saatavilla avustuksilla. Solmimalla uusia yhteistyösopimuksia yhdistyksen sopiviksi katsomiensa tahojen kanssa tuetaan myös varainkeruuta vuosijuhlien järjestämiseen. Myös sosiaalisen median mainosmyynnillä hankitaan etuja jäsenistölle.

  3. Koulutuspolitiikka ja edunvalvonta

  Indexin koulutuspoliittinen tehtävä on toimia opiskelijoiden edunvalvojana yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa sekä tukea edunvalvontaa kasvatustieteiden ja taloustieteen laitoksilla. Index pitää yhteyttä ylioppilaskuntaan ja hallinnon toimielimissä toimiviin opiskelijaedustajiin. Koulutuspoliittisista asioista viestitään puolin ja toisin Indexin jäsenjärjestöjen kanssa. Päävastuussa koulutuspolitiikan toteutumisesta ovat opintovastaava ja koulutuspoliittinen vastaava. Näiden kahden toimijan lisäksi koko muu hallitus perehdytetään edunvalvontaan ja koulutuspoliittisiin asioihin. Vanhat toimijat toteuttavat perehdytyksen.

  Tiedekunnan ja laitosten hallintoelinten opiskelijaedustajiin ja jäsenjärjestöjen koulutuspoliittisiin vastaaviin pidetään säännöllisesti yhteyttä. Tietoa välitetään tiedekunnan, jäsenjärjestöjen, hallintoelinten ja ylioppilaskunnan ajankohtaisista aiheista. Henkilökunnan jäsenistä yhteyttä pidetään etenkin dekaaniin, mutta myös tarvittaessa varadekaaniin, opintoneuvojiin sekä opintopäällikköön. Hallitus tapaa dekaania ainakin kerran kevät- ja syyslukukaudella yhteyden ylläpitämiseksi. Tämän lisäksi opintovastaava ja koulutuspoliittinen vastaava tapaavat edellä mainittua henkilökuntaa lukukausittain tiedottaakseen Indexin ajankohtaisista koulutuspoliittisista asioista. Index pitää yhteyttä myös ylioppilaskunnan koulutuspoliittisiin toimijoihin. Index vastaa ensisijaisesti yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan edunvalvonnasta, mutta tukee aktiivisesti myös kasvatustieteen laitoksen ja taloustieteen laitoksen koulutuspoliittisia toimijoita edunvalvontaan liittyvissä asioissa.

  Indexin koulutuspoliittinen toimikunta kokoontuu kolmesta neljään kertaan vuoden aikana. Toimikunnan kutsuu koolle opintovastaava tai koulutuspoliittinen vastaava. Toimikunnan kokoontumiset ovat koko jäsenistölle avoimia, mutta toimikunnan vakiojäseninä toimivat Indexin opintovastaava ja koulutuspoliittinen vastaava sekä Indexin jäsenjärjestöjen koulutuspoliittiset vastaavat. Toimikunnan ensisijaisena tehtävänä on perehdyttää toimijoita sekä luoda ja ylläpitää keskustelua eri toimintatavoista koulutuspoliittisissa tehtävissä. Kokoontumiset mahdollistavat edunvalvontakäytäntöjen jakamisen, ajankohtaisten aiheiden käsittelyn sekä ylipäätään uutisten jakamisen tiedekunnan sisällä. Tarvittaessa voidaan järjestää toimikunnan vakiokokoonpanoa laajempia keskustelutilaisuuksia. Toimikunnan lisäksi opintovastaava ja koulutuspoliittinen vastaava tapaavat jäsenjärjestöjen koulutuspoliittiset vastaavat, mieluiten alkuvuodesta. Tämä helpottaa yhteistyötä ja tiedonkulkua.

  Hallinnon opiskelijaedustajiin, eli hallopedeihin, pitää yhteyttä ensisijaisesti halloped-koordinaattori. Hallitus nimeää yhteiskuntatieteellisestä tiedekunnasta halloped-koordinaattorin, joka ilmoitetaan TYYlle. Koordinaattori tapaa tarvittaessa hallopedeja ennen johtokunnan kokouksia pidettävissä pre-kokouksissa ja kuuluu lisäksi johtokunnan WhatsApp-ryhmään. Halloped-koordinaattori osallistuu ylioppilaskunnan koulutuspoliittisen vastaavan järjestämiin tapaamisiin. Halloped-koordinaattorin tueksi valitaan vara-halloped-koordinaattori, joka osallistuu tarvittaessa tapaamisiin halloped-koordinaattorin sijasta. Aktiiviset halloped- ja koulutuspoliittiset toimijat kutsutaan kiitosiltaan.

  Tärkeimmät kanavat edunvalvonnan tiedonvälitykseen ovat Index-info-sähköpostilistalle kirjoitettava kopomaili, Indexin nettisivut, Indexin Instagram-sivu @index_ry ja Indeksi-lehti. Kopomailissa tiedotetaan laajasti ajankohtaisista asioista muutaman kerran lukukaudessa. Näiden lisäksi hyödynnetään koulutuspoliittisten toimijoiden, kuten koulutuspoliittisen toimikunnan, WhatsApp-ryhmiä.

  Index huomioi hyvän opetuksen järjestämällä Vuoden luennoitsija -äänestyksen syksyn aikana. Voittaja palkitaan Indexin vuosijuhlilla. Äänestyksen tavoitteena on saada luennoitsijat kiinnittämään huomiota laadukkaaseen opetukseen sekä antaa tunnustusta ja kiitosta ansioituneelle ja pätevälle luennoitsijalle. Index järjestää syyslukukaudella myös opintokyselyn, jossa opiskelijoilta kerätään palautetta opetuksen laadusta, käytänteistä ja järjestelyistä. Kyselyn vastauksista tehdään kooste, joka käsitellään hallituksen sekä henkilökunnan kanssa ja välitetään sähköpostitse Indexin jäsenistölle.

  Ylioppilaskunnan pyynnöstä Index avustaa johtokunnan opiskelijaedustajien kokoonpanon muodostamisessa vuonna 2024 alkavalle kaudelle. Johtokuntaan valitaan kuusi opiskelijaedustajaa, laitosten tasapuolisuus huomioiden, joita Index esittää hakeneiden tiedekunnan opiskelijoiden keskuudesta. Index voi auttaa myös muiden tiedekunnan toimikuntien opiskelijaedustajien valinnassa. Indexin tavoitteena on lisätä tietoa tiedekunnan ja yliopiston toimielimistä sekä tuoda esiin opiskelijan ääntä. Index antaa lausuntoja tiedekunnan pyynnöstä ja tekee kannanottoja tarpeelliseksi katsoessaan. Kannanotoissa ajetaan Indexin jäsenjärjestöjen etua.

  4. Tapahtumatoiminta

  Indexin hallituksessa toimii kaksi juhlavastaavaa, kaksi vuosijuhlavastaavaa sekä yksi kulttuurivastaava ja hyvinvointivastaava. He ovat pääsääntöisesti vastuussa Indexin tapahtumista, suunnittelusta, toteutuksesta sekä organisoinnista. Näihin lukeutuvat niin juhla-, kulttuuri-, kuin hyvinvointitapahtumat. Heidän toimintansa tueksi voidaan muodostaa tapahtuma-, kulttuuri- ja hyvinvointitoimikunta. Vuosijuhlavastaavien avuksi muodostetaan vuosijuhlatoimikunta järjestämään Indexin 70. juhlavuoden vuosijuhlia.

  Olettaen, että pandemiarajoitukset ovat ohi, Index palaa normaaliin pandemiaa edeltäneeseen vuosikelloonsa perinteisten tapahtumien osalta. Tapahtumien suunnittelussa otetaan huomioon jäsenjärjestöjen tapahtumat päällekkäisyyksien välttämiseksi. Perinteiset tapahtumat pyritään järjestämään tavanomaisina ajankohtinaan. Tapahtumat tehdään jäsenistölle aina mahdollisimman saavutettaviksi sekä osallistumismahdollisuus tasapuoliseksi. Tapahtumissa on aina tarjolla myös alkoholiton vaihtoehto. Tapahtumien suunnittelussa huomioidaan turvallisemman tilan periaatteet sekä esteettömyysvaatimukset. Nämä ilmoitetaan myös tapahtumakuvauksessa, ilmoittautumisen yhteydessä sekä mahdollisuuksien mukaan tapahtuman alussa.

  Index huomioi myös kansainväliset opiskelijat kirjoittamalla tapahtumakuvauksiin lyhyen kuvauksen tapahtumasta englanniksi. Lisäksi Index valitsee vähintään yhden kansainvälisyysvastaavan, jonka tehtävänä on pitää yhteyttä kansainvälisiin opiskelijoihin ja järjestää vähintään yhden kv-tapahtuman. Index osallistuu myös TYYn järjestämään kv-opiskelijoille suunnattuun Welcome Fair -tapahtumaan.

  Kevään tapahtumia ovat:

  Hallitussitsit jäsenjärjestöjen ja läheisimpien ystäväjärjestöjen (esim. SYY-Turku ja I/O-Speksi) hallituksille

  Työelämätapahtuma, esim. CV-klinikka

  Megahypersupermaximum-bileet Hybridi ry:n ja Humanitas ry:n kanssa

  YYA-ilta ystäväjärjestöille

  Index Breakfast Club

  Kulttuuritapahtuma

  Lähiöbaarikierros

  Risteily

  Vappuviikon tapahtumia ovat mm.:

  Päiväsitsit

  Brunchen kommer -brunssitapahtuma

  Vappunaamantai

  Akateemiset pussikalja-approt yhteistyössä SYY-Turun kanssa

  Vappupäivystys

  MunanSulatteluSuunnistus aka. MuSuSu yhteistössä Lex ry:n kanssa

  Indexin ja Opexin perinteiset vapputanssit

  Syksyn aluksi järjestettävien fuksiviikkojen tapahtumia ovat:

  Fuksipiknik

  Sivuainemessut

  Aarteenmetsästys

  Fuksipäivystys

  Fuksien kastajaiset

  Fuksisitsit

  Syksyn muita tapahtumia:

  Index goes Turku Pride

  Excursio

  Jäsenistösitsit

  Vuosijuhlaviikko, joka sisältää esimerkiksi:

  Meikki- ja kampausilta

  Viininmaistelu ja tanssi-ilta

  Vuosijuhlapäivystys

  Vuosijuhlat

  Akateeminen silliaamiainen

  Loppuvuoden tapahtumia:

  Kulttuuritapahtuma, esim. teatteri- tai konserttiexcursio

  Academic Munchies yhdessä jäsenjärjestöjen kanssa

  Halloween-tapahtuma

  Kotibileet

  Kiitostapahtuma Indexin toiminnassa mukana olleille

  Pikkujoulutapahtuma jäsenistölle

  Index järjestää myös viikottain päivystyksen Indexin Konttorilla. Vuoden aikana voidaan myös järjestää muita tapahtumia, joita ei toimintasuunnitelmassa mainita, kuten ylimääräisiä jäsenistösitsejä, baaribileitä, leffaillan tai seksilelubingon.

  Index jatkaa ja kehittää toimintaa ystäväjärjestöjen kanssa vuonna 2023. Index sitoutuu järjestämään vuoden aikana vähintään kaksi yhteistyötapahtumaa. Yllä lueteltujen perinteisten yhteistyötapahtumien lisäksi voidaan myös järjestää ylimääräisiä yhteisiä tapahtumia.

  4.1. Juhlat ja kulttuuri

  Index järjestää vuoden aikana monia erilaisia juhla- ja kulttuuritapahtumia tavoitteenaan edistää opiskelijoiden yhteisöllisyyttä ja poikkitieteellisten tuttavuuksien luomista. Tapahtumia järjestetään pitkin vuotta, mutta isoja tapahtumaputkia ovat erityisesti vappu, vuosijuhlaviikko sekä fuksiviikot. Näiden tapahtumien päävastuu on juhlavastaavilla, kulttuurivastaavalla sekä vuosijuhlavastaavilla, mutta myös koko hallitus osallistuu tapahtumien järjestämiseen. Index järjestää vuosittain kaksi erillistä kulttuuritapahtumaa ja osallistuu niiden lisäksi vuosittain järjestettävään Turku Pride -kulkueeseen.

  4.2. Vuosijuhlat

  Index järjestää 70. vuosijuhlat perinteisenä ajankohtana lokakuun toisena viikonloppuna tai pakottavan tarpeen myötä myöhempänä ajankohtana. Vuosijuhlien yhteydessä järjestetään mahdollisuuksien mukaan seuraavana päivänä akateeminen silliaamiainen ja ennen juhlapäivää vuosijuhlaviikon muuta perinteistä ohjelmaa, kuten kampaus- ja meikki-ilta sekä tanssikurssi ja viininmaistelu. Aikaisemmista vuosista poiketen vuosijuhlavastaavat valitaan syyskokouksessa. Syyskokouksessa valitaan kaksi vuosijuhlavastaavaa, joista toinen toimii vuosijuhlatoimikunnan puheenjohtajana.

  4.3. Hyvinvointi

  Indexin hallitukseen valitaan hyvinvointivastaava, joka perustaa hyvinvointitoimikunnan vuoden 2023 alussa. Hyvinvointivastaavan tehtävänä on järjestää jäsenistölle erilaisia alkoholittomia tapahtumia ja pyrkiä edistämään jäsenistön hyvinvointia. Hyvinvointivastaava järjestää vuoden aikana ainakin kolme hyvinvointitapahtumaa, sekä huolehtii Indexin viikottaisesta liikuntavuorosta muiden Indexin jäsenjärjestöjen hallitusten hyvinvointivastaavien kanssa.

  Hallituksen hyvinvoinnista on vastuussa ensisijaisesti varapuheenjohtaja. Hän edistää hallituslaisten hyvinvointia sekä jaksamista, muun muassa järjestämällä hallituksen keskeisiä virkistäytymisiä. Varapuheenjohtaja ja puheenjohtaja järjestävät kahdesti vuodessa 1-on-1-keskustelut hallituksen jäsenien kanssa.

  4.4. Ekskursiot

  Index järjestää vuonna 2023 yhden isomman ekskursion. Ekskursion on lähtökohtaisesti tarkoitus suunnata ulkomaille. Ekskursion ohjelma voi olla kulttuurikohteita ja/tai työelämäkohteita. Paikasta riippuen tulee tehdä valinta yhteisestä ohjelmasta. Selvästi pienemmän ja lyhyemmän ekskursion voi järjestää. Järjestämiseen voi ottaa mukaan Indexin yhteistyöjärjestön. Hallituksesta valitaan vähintään yksi (1) ekskursiovastaava. Ekskursiovastaavan avuksi tulisi perustaa ekskursiotoiminkunta

  4.5. Tuutoritoiminta

  Vuonna 2023 Index jatkaa aktiivista yhteistyötään jäsenjärjestöjen tuutoreiden kanssa. Hallitus valitsee tuutorivastaavan, joka pitää yhteyttä tuutoreihin ja tiedottaa heille Indexin tapahtumista. Index järjestää jäsenjärjestöjen tuutoreille 1-2 tutustumisiltaa ennen uusien fuksien saapumista.

  Tuutorivastaava esittäytyy mahdollisuuksien mukaan niin yhteiskuntatieteiden, kasvatustieteiden kuin taloustieteiden tuutorikoulutuksissa. Index tutustuttaa uudet opiskelijat toimintaansa esittäytymällä jäsenjärjestöjen uusille opiskelijoille johdantoviikolla ja järjestämällä fuksipäivystyksen, johon kaikkia tuutoriryhmiä kannustetaan osallistumaan.

  4.6. Alumnitoiminta

  Alumnitoimikunta järjestäytyy vuoden 2023 aikana alumnivastaavan toimesta, jonka jäseninä toimii Indexin jäsenjärjestöjen hallituksen alumnivastaavat. Toimikunta järjestää vähintään yhden alumnitapahtuman vuonna 2023. Vuonna 2023 Index järjestää alumnisitsit ja kartoittaa Indexin alumnilistaa mahdollisista aktiivisista alumneista yhdessä alumnitoimikunnan kanssa. Alumnivastaava pitää yhteyttä aktiivisesti tiedekunnan alumnitoiminnasta vastaavaan henkilöön. Alumnivastaava vastaa siitä, että Indexin uusimmat terveiset ovat aina osana tiedekunnan alumnikirjettä.

  4.7. Työelämä

  Indexin hallituksessa toimii työelämävastaava, joka järjestää vuodessa ainakin kaksi työelämärelevanttia tapahtumaa. Tyypillisiä tapahtumia ovat olleet esimerkiksi yleisempi työnhakuhelppi tai nimenomaan cv:ihin keskittyvä CV-klinikka. Tapahtumia on usein järjestetty yhteistyössä Rekryn kanssa. Toinen työelämätapahtuma toteutetaan SYY-Turun kanssa yhteistyössä.

  4.8. Kansainvälisyys

  Index huomioi kansainväliset opiskelijat kirjoittamalla tapahtumakuvauksiin lyhyen kuvauksen tapahtumasta englanniksi. Lisäksi Index valitsee vähintään yhden kansainvälisyysvastaavan, jonka tehtävänä on pitää yhteyttä kansainvälisiin opiskelijoihin ja järjestää vähintään yhden kv-tapahtuman. Index osallistuu myös TYYn järjestämään kv-opiskelijoille suunnattuun Welcome Fair -tapahtumaan.

  5. Ulkosuhteet

  Indexin hallitus valitsee joukostaan ulkosuhdevastaavan, jonka tärkein tehtävä on ylläpitää ja luoda suhteita ystäväjärjestöihin. Ystäväjärjestöt ovat sekä Turun yliopistosta että muualta Suomesta.

  Ystäväjärjestöjä ovat:

  Turun yliopisto:

  • Turun opettajankoulutuslaitoksen opiskelijoiden opintosuuntayhdistys Opex ry (OPEX)
  • Oikeustieteen Ylioppilaiden Yhdistys Lex ry (Lex)
  • Turun kauppatieteiden ylioppilaat ry (TuKY)
  • Turun yliopiston humanistisen tiedekunnan opiskelijoiden edunvalvontajärjestö Humanitas ry (Humanitas)
  • Turun yliopiston matemaattis-luonnontieteellisten opiskelijajärjestöjen etu- ja yhteistyöjärjestö Hybridi ry (Hybridi)
  • Turun yliopiston lääketieteen opiskelijoiden ainejärjestö (TLKS)

  Helsingin yliopisto:

  • Valtiotieteellisen tiedekunnan opiskelijajärjestö Kannunvalajat ry

  Tampereen yliopisto:

  • Yhteiskunta- ja terveystieteiden ylioppilaat YTY ry

  Oulun yliopisto:

  • Oulun yliopiston informaatiotutkimuksen opiskelijat Index ry

  Åbo Akademi:

  • Statsvetenskapliga klubben vid Åbo Akademi r.f. (SF-klubben)

  Lisäksi:

  • Sitoutumattomat yhteiskuntatieteilijät Turun yliopiston ylioppilaskunnassa (Soihdunkantajat)
  • Suomen Yhteiskunta-alan Ylioppilaat SYY-Turku ry
  • I/O-Speksi ry

  6. Tiedotus

  Indexin hallitukseen valitaan syyskokouksessa tiedottaja, joka on päävastuussa viestinnästä ja aktiivisuuden ylläpitämisestä monipuolisissa tiedotuskanavissa. Tiedottajan säännöllinen tehtävä on koostaa tiedote Indexin viikoittaisesta toiminnasta, joka lähetetään Index-info-sähköpostilistalle. Tiedottaja hallinnoi sähköpostilistaa ja vastaa myös muusta listalle välitettävästä sisällöstä.

  Sosiaalisen median tiedotuskanavista Indexillä on käytössään Instagram, Facebook sekä TikTok. Tiedottajalla on päävastuu sosiaalisen median viestinnän visuaalisesta ilmeestä. Jokainen hallituksen jäsen huolehtii kuitenkin oman vastuualueensa tiedotuksesta ja sen laadusta yhteistyössä tiedottajan kanssa. Tiedottajan työn helpottamiseksi on suositeltavaa, että viikoittaisissa kokouksissa käydään läpi seuraavan viikon tiedotettavat asiat.

  Tiedottajalla on vastuullaan myös Indexin nettisivujen ylläpito sekä päivittäminen tarpeen mukaan. Viikkotiedotteen, nettisivujen sekä sosiaalisen median lisäksi Indexin tiedotuskanavia ovat myös Indeksi-lehti sekä ilmoitustaulut.

  Indexin viestinnän on oltava saavutettavaa, ja tiedotuskanavia on käytettävä monipuolisesti. Saavutettavuuden lisäämiseksi tapahtumista on suositeltavaa tiedottaa jossain määrin myös englannin kielellä. Uusien opiskelijoiden saapuessa syksyllä on hyvä tiedottaa selkeästi Indexin eri viestintäkanavista, esimerkiksi sähköpostilistalle liittymisestä.

  Viikkotiedotteen yhteydessä tiedottaja tiedottaa hallituksen kokouksen paikasta ja ajankohdasta. Tiivistelmä hallituksen viimeisestä kokouksesta tulee sijoittaa osaksi viikkotiedotetta. Index tiedottaa tiedotuskanavillaan myös TYYn, Rekryn, SYY-Turun, I/O-Speksin sekä Soihdunkantajien tapahtumista. Halutessaan Index voi tiedottaa kanavillaan myös muiden yhteistyökumppanien tapahtumista.

  6.1. Julkaisutoiminta

  Index julkaisee Indeksi-lehteä, jonka päätoimittaja valitaan syyskokouksessa. Päätoimittaja vastaa lehden julkaisusta ja taittamisesta sekä lehden toimitusta koskevien kokousten järjestämisestä toimituskunnalle. Lehtiä julkaistaan vuodessa neljä (4) kappaletta, joista yhden tulee olla fukseille suunnattu kattava tietopaketti Fuksi-Indeksi. Fuksilehteä jaetaan fukseille ainejärjestöjen ja tiedekuntajärjestön panoksella. Indeksi julkaistaan sekä paperisena että nettiversiona.

  Indeksin vakiosisältöön kuuluvat päätoimittajan ja hallituksen puheenjohtajan tervehdykset, koulutuspoliittinen palsta sekä ainejärjestöpalstat. Ainejärjestöpalstojen kirjoitusvuorot kiertävät niin, että jokainen jäsenjärjestö pääsee julkaisemaan jutun kerran vuodessa Indeksissä. Lehti tarjoaa tasavertaiset julkaisumahdollisuudet kaikille indexläisille.

  Indeksillä on toimituskunta. Toimituskuntaan voidaan ottaa uusia jäseniä milloin tahansa ja päätoimittaja voi halutessaan järjestää näkyvyyttä edistäviä tapahtumia, kuten uusien illan. Päätoimittaja voi järjestää halutessaan toimituskunnalle lehden julkaisuun liittyvien kokousten lisäksi muuta vapaamuotoisempaa toimintaa.

  7. Arvot

  7.1. Ympäristö

  Index noudattaa TYYn ympäristöohjelmaa. Index toimii mahdollisimman ympäristöystävällisesti. Tämä toteutuu tapahtumissa syntyvän jätteen kierrättämisenä, kestoastioiden ja ympäristösertifioitujen tuotteiden suosimisena sekä Reilun kaupan tuotteiden käyttämisenä. Hallituksen ympäristövastaava osallistuu TYYn ympäristökoulutuksiin ja pitää yhteyttä TYYn ympäristösiipeen ja jäsenjärjestöjen ympäristövastaaviin. Ympäristövastaava voi järjestää ympäristötempauksia, esimerkiksi roskienkeräystapahtuman tai tietoisuutta lisäävän kampanjan. 

  Indexin tapahtumissa tarjotaan vain kasvisruokaa. Vuosijuhlien jokaisesta menusta tulee lahjoittaa vähintään yksi (1) euro ympäristön hyvinvointia edistävälle hyväntekeväisyysjärjestölle. Samaa mallia noudatetaan myös ulkomaan ekskursioissa: jokaista osallistujaa kohden lahjoitetaan yksi (1) euro ilmastonmuutostyöhön.

  7.2. Yhdenvertaisuus

  TYYn yhdenvertaisuusohjelmaa noudatetaan Indexin toiminnassa. Indexillä on toimintamalli yhdenvertaisuuden toteutumiseksi, jota hallitus päivittää vähintään kerran vuodessa. Toimintamalli jaetaan jäsenjärjestöjen hallituksille sekä Indexin nettisivuille. Yhdenvertaisuusvastaavia valittaessa tavoitellaan sukupuolten tasa-arvoista edustavuutta. Indexin sosiaalisessa mediassa ja siellä tehtävissä julkaisuissa huomioidaan saavutettavuusdirektiivin periaatteet, esimerkiksi tekstittämällä videot ja käyttämällä tarvittaessa vaihtoehtoisia kuvatekstejä. Index on toiminnassaan sitoutunut noudattamaan turvallisemman tilan periaatteitaan, jotka löytyvät Indexin nettisivuilta. Tästä tulee mainita aina tapahtumien yhteydessä. Tapahtumapaikkojen esteettömyystiedot tulee ilmoittaa ennen tapahtumaa.

  8. Muuta

  Indexin hallitus nimittää käytössä oleville tiloilleen kuukausittain vaihtuvan vastuuhenkilön, joka vastaa tilojen käytöstä ja siisteydestä sekä muista tarpeellisista tilojen hoitoon liittyvistä asioista.

  Index-tuotteiden saatavuudesta pidetään huolta ja niitä uudistetaan tarpeen mukaan. Loppukeväästä kartoitetaan, onko Index-tuotteita tarpeeksi fuksiviikkoja varten.

  Index lainaa jäsen- ja ystäväjärjestöilleen tavaroitaan panttia vastaan. Pantin suuruus on viisikymmentä (50) euroa. Vuonna 2022 hankittu uusi megafoni toimii ladattavalla akulla sekä paristoilla. Jos megafonia lainataan ja sitä käytetään paristojen kanssa, lainaajat ostavat uudet paristot vanhojen tilalle. Lainatut tavarat palautetaan Konttorille lainausta seuraavana päivänä klo 12 mennessä, ellei toisin sovita. Hallitus ylläpitää Drivessa olevaa Indexin irtaimiston varauskalenteria ja pysyy näin kärryillä tavaroistaan. Indexin Konttori on varattavissa jäsenjärjestöille sekä SYY-Turulle, I/O-Speksille ja Soihdunkantajille. Konttorin varauksia varten tehdään tarpeen mukaan Driveen oma taulukko.

  Index järjestää laajan jäsenkyselyn kahden vuoden välein, jonka avulla toimintaa kehitetään. Kyselyyn sisältyy opiskeluympäristön terveellisyyttä koskeva osio, ja YTHS:ltä tiedustellaan, ovatko he halukkaita saamaan kyselyn tulokset käyttöönsä. Viimeisin kysely on toteutettu vuoden 2021 alussa. Seuraava jäsenkysely toteutetaan vuoden 2023 alussa.

Pöytäkirjat