Toimintasuunnitelma 2020

 

Johdanto

Index yhteiskuntatieteet ja kasvatustieteet ry (myöhemmin Index) toimii jäsenjärjestöjensä yhdyssiteenä ja lisäksi jäsenistön edunvalvojana yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa, kasvatustieteiden laitoksella ja taloustieteen laitoksella. Lisäksi Index järjestää vapaa-ajan toimintaa opiskelijoille. Indexin tavoitteena on lisätä jäsenjärjestöjen välistä yhteistyötä.

Vuonna 2020 Index kiinnittää erityistä huomiota alumnitoimikuntaansa, aloittaa ensimmäisen historiikkinsa tekemisen, vakiinnuttaa tiedottajan uudistetun sekä laajennetun tehtävänkuvan, luo brändiään erityisesti sidosryhmäyhteistyöllä ja puolustaa opiskelijatilojen tarvetta tiedekunnassa.

 

Sisällysluettelo

 1. Hallitus ja hallinto
 2. Talous ja varainhankinta
 3. Koulutuspolitiikka ja edunvalvonta
 4. Tapahtumatoiminta

4.1. Juhlat ja kulttuuri

4.2. Hyvinvointi

4.3. Ekskursiot

4.4. Tuutoritoiminta

4.5. Alumnitoiminta

4.6. Työelämä

 1. Ulkosuhteet
 2. Tiedotus

6.1. Julkaisutoiminta

 1. Arvot

7.1. Ympäristö

7.2. Yhdenvertaisuus

 1. Muuta
 2. Hallitus ja hallinto

Hallitus jakaa tarpeellisiksi katsomansa tehtävät tasapuolisesti vastuualueittain järjestäytymiskokouksessaan. Lukukausien aikana hallituksen kokouksia järjestetään pääosin kerran viikossa. Tarpeen mukaan hallitus kokoontuu epävirallisiin iltakouluihin keskustelemaan ajankohtaisista asioista, ylläpitämään yhteishenkeä ja suunnittelemaan toimintaa.

Väistyvällä hallituksella on vastuu tiedonsiirrosta seuraajilleen, jotta toiminnan jatkuvuus ei toimijoiden vaihtuessa vaarannu. Osana tiedonsiirtoa hallituksen jäsenet kirjoittavat vuoden aikana testamentin omasta vastuualueestaan tai päivittävät olemassa olevaa ja luovuttavat tämän uusille toimijoille vuoden lopussa. Tämän tarkoituksena on tiedon siirtäminen vastuualueittain vanhalta hallitukselta uusille toimijoille. Uusi ja vanha hallitus järjestävät tammikuun aikana yhdessä hallituksenvaihtoillan, jossa keskustellaan järjestön menneestä ja tulevasta toiminnasta sekä luodaan hyödyllisiä vertaistukiverkostoja.

Tukena tiedonsiirrossa ja hallitustyöskentelyssä käytetään sähköisiä välineitä, kuten hallituksen Dropboxia ja Google-tiliä, sekä pöytäkirja-arkistoa, joka on avoin myös jäsenjärjestöille. Heti vuoden alussa varmistetaan kaikkien hallituksen jäsenten pääsy alustoille.

Indexin hallitus voi koota avukseen toimikuntia. Pysyviä toimikuntia ovat koulutuspoliittinen toimikunta, vuosijuhlatoimikunta, ekskursiotoimikunta, alumnitoimikunta ja Indeksi-lehden toimituskunta. Näiden lisäksi hallitus voi harkintansa mukaan perustaa myös muita toimikuntia.

 

 1. Talous ja varainhankinta

Vuonna 2020 Indexin taloudenhoitaja ottaa käyttöön uuden kirjanpitojärjestelmän työn helpottamiseksi sekä virheiden minimoimiseksi.

Index rahoittaa toimintaansa tapahtumien lipputuloilla sekä myymällä haalarimerkkejä ja muita tuotteita. Rahoitusta kerätään myös Indeksi-lehden, vuosijuhlien käsiohjelman, Laulux-kirjan sekä sosiaalisen median mainosmyynnillä. Muuta mahdollista varainhankintaa voidaan myös toteuttaa. Lisäksi toimintaa tuetaan ylioppilaskunnalta tai muilta tahoilta mahdollisesti saatavilla avustuksilla sekä solmimalla yhteistyösopimuksia yhdistyksen sopiviksi katsomiensa tahojen kanssa.

Indexin varainhankinnasta vastaa ja sitä organisoi 1-2 varainhankintavastaavaa, ja siihen osallistuu muu hallitus omien resurssiensa puitteissa.

Indexin taloudenhoitaja toimittaa Indexin hallitukselle talouskatsauksen vähintään puolivuosittain.

 

 1. Koulutuspolitiikka ja edunvalvonta

Index toimii jäsenistönsä edunvalvojana yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa, koordinoi hallinnon opiskelijajäsenten toimintaa yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan hallintoelimissä ja pitää yhteyttä ylioppilaskuntaan. Koulutuspoliittisista asioista välitetään informaatiota Indexin kaikille jäsenjärjestöille. Koulutuspolitiikasta päävastuussa on syyskokouksen valitsema opintovastaava, jonka avuksi hallitus valitsee vähintään yhden koulutuspoliittisen vastaavan. Lisäksi Indexin koko hallitus perehdytetään koulutuspoliittisiin asioihin. Vanhat toimijat toteuttavat tämän perehdytyksen hallituksenvaihtoiltamassa.

Index antaa lausuntoja tiedekunnan pyynnöstä ja tekee kannanottoja tarpeelliseksi katsoessaan. Kannanotoissaan Index ajaa jäsenjärjestöjensä etua.

Tiedekunnan ja laitosten hallintoelinten opiskelijaedustajiin ja jäsenjärjestöjen koulutuspoliittisiin vastaaviin pidetään säännöllisesti yhteyttä koskien tiedekunnan ja jäsenjärjestöjen koulutuspoliittisia asioita sekä Indexin, hallintoelinten ja ylioppilaskunnan käsittelemiä ajankohtaisia edunvalvonnallisia aiheita. Henkilökunnan osalta aktiivista yhteyttä pidetään etenkin tiedekunnan dekaaniin, opetuksesta vastaavaan varadekaaniin, opintoneuvojiin ja opintopäällikköön. Alkuvuodesta järjestetään edellä mainitun henkilökunnan ja Indexin hallituksen yhteinen tapaaminen, jossa keskustellaan tulevan vuoden toiminnasta. Yhteistyötä jatketaan aktiivisesti koko vuoden ja hallitus järjestää päätöstapaamisen henkilökunnan kanssa hallituskauden lopulla. Index pitää säännöllistä yhteyttä myös TYYn koulutuspoliittisiin toimijoihin. Vuoden aikana tavataan myös ainakin kerran kasvatustieteen laitoksen henkilökuntaa ja keskustellaan opiskelijoille ajankohtaisista aiheista.

Tärkeänä apuna yhteydenpidossa hallinnon opiskelijaedustajiin eli hallopedeihin toimii TYYn yhteiskuntatieteelliseen tiedekuntaan nimetty halloped-koordinaattori, joka toimii myös tärkeänä linkkinä Indexin ja ylioppilaskunnan välillä. Halloped-koordinaattori tapaa hallopedeja tarvittaessa ennen johtokunnan kokouksia pidettävissä pre-kokouksissa. Lisäksi Index palkitsee kiitosillalla ja muilla tapahtumilla aktiivisia halloped- ja koulutuspoliittisia toimijoitaan, jotta taataan edunvalvojien työn mielekkyys.

Indexin koulutuspoliittinen toimikunta kokoontuu ainakin kolme kertaa vuodessa opintovastaavan tai koulutuspoliittisen vastaavan kutsumana. Toimikunnan vakiojäseniin kuuluvat Indexin jäsenjärjestöjen koulutuspoliittiset vastaavat. Kokousten ensisijaisena tarkoituksena on perehdyttää ja tukea koulutuspoliittisia vastaavia tehtävissään, jakaa hyviä edunvalvontakäytäntöjä, kuulla jäsenjärjestöjen koulutuspoliittisia huolenaiheita, välittää tietoa Indexin ajankohtaisista edunvalvonnallisista asioista ja kartoittaa jäsenjärjestöjen mielipiteitä niistä. Toimikunnan kokoukset ovat jäsenistölle avoimia. Tarvittaessa järjestetään toimikunnan vakiokokoonpanoa laajempia keskustelutilaisuuksia. Lisäksi opintovastaava tapaa ainejärjestöjen koulutuspoliittisia vastaavia oppiaineittain kahden kesken tarvittaessa. Index kiinnittää huomiota siihen, että jäsenjärjestöjen näkemykset ja tietämys oman oppiaineensa asioista välittyvät hallintoelimessä istuville opiskelijaedustajille.

Tärkeimmistä edunvalvontaa koskevista asioista tiedotetaan laajemmin Index-info -sähköpostilistalla, Indexin nettisivuilla, Indeksi-lehdessä sekä Facebookissa Index-kopo -ryhmässä. Opintovastaava toimittaa Index-info -sähköpostilistalle koulutuspoliittisen sähkeen ajankohtaisista asioista vähintään kerran kuukaudessa.

Hyvä opetus huomioidaan järjestämällä Vuoden luennoitsija -äänestys ja palkitsemalla voittaja Indexin vuosijuhlien cocktail-tilaisuudessa. Äänestyksen päämääränä on saada luennoitsijat kiinnittämään huomiota luentokurssiensa tasoon sekä antaa tunnustusta ansioituneelle ja pätevälle luennoitsijalle.

Ylioppilaskunnan tai tiedekunnan pyynnöstä Index avustaa tiedekunnan johtokunnan opiskelijaedustajien kokoonpanon muutoksissa. Näin tehtäessä Index esittää opiskelijaedustajiksi vain kyseessä olevan tiedekunnan opiskelijoita. Samalla tavoin Index voi avustaa myös tiedekunnan sisäisten toimikuntien opiskelijaedustajien valinnassa. Index ajaa opiskelijaedustajan nimittämistä tiedekunnan neuvottelukuntaan 2022 alkavalle kaudelle. Indexin tavoitteena on lisätä tietoisuutta yliopiston toimielimistä, kuten työryhmistä ja yliopistokollegiosta.

Opiskelijavalinnan uudistamisesta ja sen vaikutuksista tulee käydä keskustelua yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa. Index haluaa kiinnittää huomiota valintakriteereihin ja niiden oikeudenmukaisuuteen. Index yhdessä jäsenjärjestöjen kanssa on mukana opetussuunnitelmatyöskentelyssä. Indexin opintovastaava yhdessä koulutuspoliittisen vastaavan kanssa ajaa tenttipalautteen liittämistä sähköisen tentin yhteyteen. Index pyrkii nostamaan kandipalautteen vastausprosenttia esimerkiksi keskustelemalla kandipalautteen sisällyttämisestä opintoihin.

 

 1. Tapahtumatoiminta

Indexin hallituksessa toimii kaksi vuosijuhlavastaavaa, kaksi juhlavastaavaa sekä vähintään yksi kulttuurivastaava ja yksi hyvinvointivastaava, joiden päävastuualueena on Indexin juhla-, kulttuuri ja hyvinvointitapahtumien suunnittelu, toteuttaminen ja koordinointi. Heidän avukseen kootaan vuosijuhlatoimikunta ja tarvittaessa kulttuuritoimikunta. Tapahtumien ajankohdat koordinoidaan yhteistyössä jäsenjärjestöjen hallitusten kanssa päällekkäisten tapahtumien välttämiseksi. Toisaalta osa tapahtumista noudattaa perinteisiä ajankohtiaan. Tapahtumien suunnittelussa kiinnitetään huomiota siihen, että kaikki halukkaat jäsenet pääsisivät osallistumaan tapahtumiin. Indexin tapahtumissa on aina tarjolla myös alkoholiton vaihtoehto.

Tapahtumakuvauksissa, esimerkiksi Facebookissa, on oltava ilmoitus tapahtuman ja sen käyttämien tilojen esteellisyydestä sekä vähintään tiivistelmä tapahtumasta englanniksi. Englannin kielen lisäksi Index kiinnittää erityistä huomiota kansainvälisiin opiskelijoihin valitsemalla vähintään yhden kv-vastaavan sekä osallistumalla TYYn Welcome Fairiin. Lisäksi vuonna 2020 Index järjestää yhteistyönä ainakin yhden kv-tapahtuman.

Kevään tapahtumia ovat ainakin:

Hallitussitsit jäsenjärjestöjen hallituksille

Jäsenistölle järjestettävä tapahtuma alkuvuodesta

CV-klinikka

Ystäväjärjestöille YYA -ilta

Beer pong-tapahtuma/Juomapeli-ilta

Index Breakfastclub

Kulttuuritapahtuma

Lähiöbaarikierros

Risteily

Vappuviikon tapahtumia ovat mm:

Haalarimerkkiompelu-ilta

Päiväsitsit

Brunchen kommer -brunssi-tapahtuma

Vappunaamantai

Den Glider Index -pöytälätkätapahtuma

Vappupäivystys

Akateemiset pussikalja-approt (APKA) yhteistyössä SYY-Turun kanssa

Indexin ja Opexin perinteiset Vapputanssit.

Syksyn aluksi järjestettävien fuksiviikkojen tapahtumia ovat:

Fuksipiknik

Aarteenmetsästys

Sivuainemessut

Fuksipäivystys

Kastajaiset

Fuksisitsit

Syksyn muita tapahtumia ovat:

Syysretki

Ulkomaan ekskursio

Vuosijuhlaviikko, joka sisältää esimerkiksi:

Viini- ja tanssi-ilta

Meikki- ja kampausilta

Vuosijuhlat

Akateeminen silliaamiainen

Kulttuuritapahtuma

Indexin koordinoima jäsenjärjestöjensä välinen Academic Munchies

Haalarimerkkiompelu-ilta

Kotibileet

Vuoden lopuksi järjestetään kiitostapahtuma Indexin toiminnan järjestämiseen osallistuneille.

Lukuvuoden aikana pidetään myös viikoittaista päivystystä Indexin Konttorilla. Lisäksi vuoden aikana voidaan järjestää kysynnän mukaan muita tapahtumia esimerkiksi leffailta tai kirppistapahtuma. Tapahtumat, joilla ei ole vakiintunutta paikkaa vuosikellossa, mainitaan erikseen toimintasuunnitelmassa.

Index jatkaa yhteistyötapahtumien järjestämistä ystäväjärjestöjen kanssa järjestämällä vähintään kaksi yhteistyötapahtumaa vuonna 2020.

 

4.1. Juhlat ja kulttuuri

Erityisesti opiskelijoiden yhteentuontia ja poikkitieteellistä tutustumista varten Index järjestää vuoden aikana erilaisia juhla- ja kulttuuritapahtumia. Tapahtumia on pitkin vuotta ja mahdollisimman hyvin niin että koko jäsenistöllä on mahdollisuus osallistua. Pidempiä tapahtuma ”putkia” on myös vuoden aikana kolme. Vappuviikko, fuksiviikot ja vuosijuhlaviikko, jolloin tapahtumia on useampia. Näiden tapahtumien pääasiallisesta suunnittelusta vastaavat juhla- ja kulttuurivastaavat. Tapahtumien toteutukseen osallistuu koko hallitus ja vastuuta jaetaan kaikille tasaisesti. Tasaisessa vastuunjaossa auttaa etukäteen suunnittelu.

4.2. Hyvinvointi

Index kiinnittää huomiota opiskelijoiden hyvinvointiin yliopistossa ja opiskelijajärjestötoiminnassa. Hallitus valitsee hyvinvointivastaavan, jonka tehtäviin kuuluu jäsenistön hyvinvoinnin edistäminen ja liikuntatapahtumien suunnittelu sekä koordinointi. Hallitus valitsee keskuudestaan kaksi yhdenvertaisuusvastaavaa kahdesta eri sukupuolesta, mikäli mahdollista. Opiskelijoiden hyvinvoinnista huolehditaan ottamalla toiminnassa huomioon tasa-arvo ja yhdenvertaisuus. Index järjestää vuoden aikana vähintään yhden liikuntatapahtuman ja vähintään kaksi muuta hyvinvointitapahtumaa.

Hallituksen sisäinen hyvinvointi taataan jakamalla tehtävät tasapuolisesti hallituksen jäsenten kesken. Hallituksen sisäisestä hyvinvoinnista vastaa ensisijaisesti varapuheenjohtaja. Hyvinvointia kartoitetaan muun muassa hallituslaisten kanssa käytävillä one-on-one-keskusteluilla.

4.3. Ekskursiot

Index järjestää vuosittain vähintään yhden ekskursion ulkomaille. Sen toteuttamiseksi hallitus valitsee ainakin yhden ekskursiovastaavan, jonka avuksi kootaan ekskursiotoimikunta. Tämän lisäksi voidaan järjestää myös kotimaan ekskursioita, joka voidaan järjestää yhdessä yhden tai useamman ystäväjärjestön kanssa. Ekskursioiden ohjelmaan sisältyy vähintään yksi työelämärelevantti vierailu ja yksi kulttuurikohde.

Ekskursiolle ei automaattisesti pääse koko hallitus. Etusijalla ovat ekskursiovastaava, yksi yhdenvertaisuusvastaava, taloudenhoitaja sekä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Näiden lisäksi yksi hallituksen jäsen pääsee arvalla. Näin hallituksen jäsenten kiintiö on viisi (5) henkilöä. Muut hallituksen jäsenet voivat ilmoittautua yleisessä ilmoittautumisessa, jossa pyritään tasapuolisuuteen jäsenjärjestöjen kesken kiintiöiden avulla.

4.4. Tuutoritoiminta

Index ylläpitää aktiivista yhteistyötään jäsenjärjestöjen tuutoreiden kanssa. Hallitus valitsee tuutorivastaavan, joka toimii aktiivisesti yhteistyössä jäsenjärjestöjen tuutoreiden kanssa keväästä lähtien ja tiedottaa tuutoreille Indexin syksyn ohjelmasta. Index järjestää jäsenjärjestöjen tuutoreille yhteisen tutustumisillan ennen uusien opiskelijoiden saapumista.

Tuutorivastaava esittäytyy yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan tuutorikoulutustilaisuudessa. Index selvittää mahdollisuutta esittäytyä myös Katkon ja T-Klubin tuutorikoulutustilaisuuksissa. Tämän lisäksi Index säilyttää suoran yhteyden opiskelijoihin tutustuttamalla ensimmäisen vuoden opiskelijat Indexin toimintaan esittäytymällä kaikille jäsenjärjestöjen uusille opiskelijoille johdantoviikolla. Index järjestää ensimmäisinä viikkoina fuksipäivystyksen, johon kutsutaan kaikki tuutoriryhmät. Indexin toimintaa tehdään tutuksi myös kansainvälisille vaihto-opiskelijoille esim. kv-tuutoreiden kautta.

4.5. Alumnitoiminta

Vuonna 2020 Index vakiinnuttaa alumnitoimikunnan toiminnan. Alumnitoimikunta laatii kaksi kertaa vuodessa infosähköpostin alumneille, jossa kerrotaan Indexin tämän hetken toiminnasta. Alumnitoimikunta järjestää kaksi alumnitapahtumaa vuonna 2020. Alumnitoimikunnan puheenjohtajana toimii hallituksen valitsema alumnivastaava. Alumnitoimikunta harjoittaa jäsenrekrytointia esimerkiksi publiikkien yhteydessä. Indexin alumneja pyydetään kirjoittamaan Indeksi-lehteen.

4.6. Työelämä

Indexin hallitukseen valitaan työelämävastaava. Työelämätapahtumien järjestämiseen osallistuu myös SYY-vastaava. Index järjestää työelämäaiheisia tapahtumia, joiden tavoitteena on tavoittaa mahdollisimman laajasti eri aloilla opiskelevia jäseniä esimerkiksi järjestämällä työpaikkavierailuja. Vuoden aikana järjestetään ainakin yksi työelämätapahtuma SYY-Turku ry:n kanssa, sekä CV-klinikka Opexin ja Turun yliopiston työelämäpalveluiden kanssa. Vuonna 2020 jatketaan yhteistyötä Specia ry:n sekä YKA ry:n kanssa järjestämällä koulutus työelämään liittyvästä ajankohtaisesta aiheesta.

 

 1. Ulkosuhteet

Hallitus valitsee ulkosuhdevastaavan, joka huolehtii yhteyksien ylläpitämisestä ja uusien kontaktien luomisesta Indexin ulkopuolisiin opiskelijajärjestöihin sekä jäsenjärjestöjen hallituksiin. Indexin ulkopuolisia ystäväjärjestöjä ovat:

Turun yliopistosta:

 • Turun opettajankoulutuslaitoksen opiskelijoiden opintosuuntayhdistys Opex ry (OPEX)
 • Oikeustieteen Ylioppilaiden Yhdistys Lex ry (Lex)
 • Turun kauppatieteiden ylioppilaat ry (TuKY)
 • Turun yliopiston humanistisen tiedekunnan opiskelijoiden edunvalvontajärjestö Humanitas ry (Humanitas)
 • Turun yliopiston matemaattis- luonnontieteellisten opiskelijajärjestöjen etu- ja yhteistyöjärjestö Hybridi ry (Hybridi).
 • Turun yliopiston lääketieteen opiskelijoiden ainejärjestö (TLKS)

Helsingin yliopistosta:

 • Kannunvalajat ry

Oulun yliopistosta:

 • Oulun yliopiston informaatiotutkimuksen opiskelijat Index ry

Åbo Akademista:

 • Statsvetenskapliga Klubben vid Åbo Akademi r.f. (SF-klubben)

Lisäksi:

 • Sitoutumattomat yhteiskuntatieteilijät Turun yliopiston ylioppilaskunnassa (Soihdunkantajat)
 • Suomen Yhteiskunta-alan Ylioppilaat SYY-Turku ry

Suhteita muihin suomalaisiin ja ulkomaisiin yhteiskuntatieteilijöihin luodaan ja ylläpidetään.

Ulkosuhteita pidetään yllä järjestämällä yhteisiä tapahtumia ystäväjärjestöjen kanssa ja lähettämällä ystäväjärjestöille vuoden alussa tervehdys ja hallituksen esittely vastuualueineen. Index järjestää lisäksi alkukeväästä turkulaisille ystäväjärjestöilleen ”Ystävyys, yhteistoiminta ja avunanto” -illan. Vuoden lopussa lähetetään kaikille yhteistyötahoille joulutervehdykset kiitokseksi kuluneesta vuodesta.

Index ylläpitää suhteitaan Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ry:hyn (YKA) sekä Suomen Yhteiskunta-alan Ylioppilaat ry:hyn SYY-Turku ry:n avulla. Index nimittää hallituksestaan SYY-vastaavan, jota Index esittää edustajakseen SYY-Turku ry:n hallitukseen. SYY-Turun ja Indexin yhteistyötä kehitetään vuosittain tapaamalla puheenjohtajistojen kesken. SYY-Turku ja Index järjestävät yhteisen työelämätapahtuman, Akateemiset pussikalja-approt vappuviikolla sekä mahdollisesti muita yhteisiä tapahtumia. Indexillä ja Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ry:llä on yhteistyösopimus, joka tarkistetaan aina hallituksen vaihtuessa. SYY-vastaava ja puheenjohtaja tekevät yhdessä raportin kalenterivuoden vaihteessa YKA:lle. Syksyllä 2020 Index selvittää yhteistyösopimuksen uusimisen aikataulun.

Indexin puheenjohtajisto järjestää jäsenjärjestöjen puheenjohtajistojen välisiä tapaamisia, joissa keskustellaan ajankohtaisista asioista. Yhtenä tiedotuskanavana toimii myös jäsenjärjestöjen hallitusten yhteinen Facebook-ryhmä. Indexin puheenjohtajisto tapaa myös Soihdunkantajien puheenjohtajiston alkuvuodesta ja sopii vuoden yhteistyösuunnitelmista.

 

 1. Tiedotus

Indexin hallituksessa toimii tiedottaja, joka huolehtii, että tiedotuskanavat pysyvät aktiivisina ja ajankohtaisina. Tiedottaja vastaa Indexin tiedotuskanavien visuaalisesta ilmeestä, sosiaalisen median aktiivisuudesta ja on myös nettivastaava. Nettivastaavana tiedottaja hoitaa Indexin nettisivujen päivittämisen.

Indexin toiminnasta tiedotetaan Index-info -sähköpostilistalla viikkotiedotteen ja muiden tiedotteiden muodossa, nettisivuilla, Indexin ilmoitustaululla, Indeksi-lehdessä, Facebook-sivulla ja Instagram-tilillä. Lisäksi toiminnasta voidaan tiedottaa TYYn tapahtumakalenterissa sekä jäsenjärjestöjen ja laitosten ilmoitustauluilla.

Index tiedottaa hallituksen kokousten paikasta ja ajankohdasta sähköpostilistallaan. Jäsenjärjestöillä on pääsy Indexin kokousten pöytäkirjoihin. Indexin hallituksen kokousten esityslistat lähetetään jäsenjärjestöjen hallituksille heidän niin halutessaan, samaan aikaan kun ne lähetetään Indexin hallituksen jäsenille. Tiivistelmä hallituksen kokouksista lähetetään osana viikkotiedotetta.

Jokaisen toiminta-alueen vastaava tiedottajan kanssa huolehtii oman tiedotuksensa laadusta ja riittävyydestä. Index tiedottaa tiedotuskanavillaan myös jäsenjärjestöjensä, TYYn, Rekryn, SYY-Turun ja I/O-Speksin tapahtumista.

 

6.1. Julkaisutoiminta

Index julkaisee Indeksi-lehteä, jolle valitaan päätoimittaja. Hän ohjaa ja koordinoi lehden toimittamista apunaan toimituskunta ja hallitus. Vuonna 2020 Index julkaisee lehteä vähintään neljä (4) numeroa, joista yksi on kattava fuksiopas Fuksi-Indeksi. Index selvittää hyvissä ajoin vuoden alussa tiedekuntien ja kauppakorkeakoulun hyväksymiskirjekäytäntöjä, jotta Fuksi-Indeksi saadaan välitettyä mahdollisimman monelle uudelle opiskelijalle. Indeksi-lehti julkaistaan myös sähköisesti.

Indeksi-lehdessä julkaistaviin vakioartikkeleihin lukeutuvat päätoimittajan tervehdys, puheenjohtajan tervehdys sekä koulutuspoliittinen palsta. Lehti dokumentoi aikaansa esimerkiksi julkaisemalla tapahtumakertomuksia ja raportteja sekä julkaisemalla artikkeleita opiskelijoita koskettavista ilmiöistä. Lehti tarjoaa jäsenistölle kanavan saada kirjoituksiaan julki, ja kirjoittajia jäsenjärjestöjen oppiaineista haetaan ja rohkaistaan säännöllisesti. Jäsenjärjestöillä on kiertävä kirjoitusvuoro.

Indeksi-lehden toimituskunta voi järjestää itselleen tulevan lehden suunnittelukokouksien lisäksi myös vapaamuotoisempia illanviettoja. Toimituskuntaan rekrytoidaan tekijöitä vuosittain järjestettävällä uusien illalla.

Lehti tavoittelee omavaraisuutta kiinnittämällä huomiota mainosmyyntiin, josta vastaa ensisijaisesti Indexin varainhankintavastaava(t).

 1. Arvot

7.1. Ympäristö

Index tiedostaa sosiaalisen sekä ekologisen vastuunsa ja noudattaa TYYn ympäristöohjelmaa. Index toimii kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti esimerkiksi suosimalla hankinnoissaan ympäristösertifioituja ja Reilun kaupan tuotteita. Index kierrättää toiminnassaan syntyneet jätteet sekä kehittää osaltaan toimia ympäristön kuormituksen vähentämiseksi. Konkreettisia toimia ovat esimerkiksi kestoastiaston käyttäminen, jota Index lainaa myös jäsenjärjestöjensä käyttöön panttia vastaan.

Hallitus valitsee ympäristövastaavan, jonka tehtäviin kuuluu ympäristönäkökohtien huomioon ottaminen Indexin toimintaa suunniteltaessa. Indexin ympäristövastaava pitää yhteyttä jäsenjärjestöjen ympäristövastaaviin ja järjestää esimerkiksi ympäristötempauksen heidän kanssaan. Indexin ympäristövastaava pitää myös yhteyttä TYYn ympäristösiipeen. Indexin kestävän kehityksen periaatteet huomioidaan Indexin toiminnassa.

Indexin omissa tapahtumissa tarjotaan vain kasvisruokaa, vuosijuhlia lukuun ottamatta. Vuosijuhlien jokaisesta kasvismenusta lahjoitetaan vähintään yksi (1) euro ympäristön hyvinvointia edistävälle hyväntekeväisyysjärjestölle. Index lahjoittaa myös jokaisesta ulkomaan ekskursiolle osallistuneesta jäsenestä yhden (1) euron ilmastonmuutostyöhön.

 

7.2. Yhdenvertaisuus

Indexin toiminnassa huomioidaan TYYn yhdenvertaisuusohjelma. Sukupuolten tasa-arvoista edustavuutta tavoitellaan luottamushenkilöitä valittaessa. Kulku Indexin tiloihin pidetään esteettömänä. Index on toiminnassaan sitoutunut turvallisen tilan periaatteisiin. Tämä tulee mainita aina tapahtumien yhteydessä.

 

 1. Muuta

Indexin hallitus nimittää käytössä oleville tiloilleen vaihtuvan vastuuhenkilön, joka vastaa tilojen käytöstä ja siisteydestä, sekä muista tarpeellisista tilojen hoitoon liittyvistä asioista. Kulku Indexin tiloihin pidetään esteettömänä.

2020 Index tilaa uudistetun painoksen Laulux-laulukirjastaan. Myös muiden Index-tuotteiden saatavuudesta ja mahdollisista uudistuksista pidetään huolta. Selvitetään myös oman juhlamarsalkansauvan hankkimista 70-vuotisjuhliin mennessä. 70. vuosijuhlille tähdätään myös ensimmäisen Indexin historiikin julkaisu.

Index lainaa ja/tai vuokraa jäsen- ja ystäväjärjestöilleen tavaroitaan panttia vastaan. Näitä ovat esimerkiksi boombox-kaiutin, sitsikello, megafoni, termoskannut ja kestoastiasto. Myös Indexin Konttori on varattavissa jäsenjärjestöille, SYY-Turulle ja I/O-speksille.

Index järjestää laajan jäsenkyselyn kahden vuoden välein, jonka avulla Index kehittää toimintaansa. Kyselyyn sisältyy opiskeluympäristön terveellisyyttä koskeva osio, jonka vastaukset toimitetaan YTHS:lle. Viimeisin kysely on toteutettu vuoden 2018 alussa. Seuraavan jäsenkyselyn Index toteuttaa vuoden 2020 alussa.